Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 63 năm 2022

Thực hiện văn bản số 1957-CV/ĐUTĐ ngày 26/9/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn. Ngày 23 /11/2022, Tại Hà Nội, Công đoàn VNPT đã tổ chức họp bàn về cơ cấu lại tổ chức Công đoàn VNPT trên địa bàn tỉnh/thành phố.

Ngày xuất bản: 25/11/2022