Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 26 năm 2023

Thực hiện Kế hoạch chương trình công tác năm 2023, số 264/KH-CĐVNPT-UBKT ngày 02/03/2023, ngày 12/9/2023, Ủy ban kiểm tra Công đoàn VNPT khóa II đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị có sự hiện diện của các đồng chí Thường trực Công đoàn VNPT, lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Kế toán trưởng Công đoàn VNPT và các đồng chí là ủy viên UBKT Công đoàn VNPT khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tại Hội nghị, Ủy ban kiểm tra Công đoàn VNPT đã thông qua các nội dung: Quy chế hoạt động UBKT nhiệm 2023-2028; Phân công nhiệm vụ các đồng chí Uỷ viên UBKT nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị được nghe, thảo luận và ghi nhận ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia Hội nghị.

Ngày xuất bản: 15/09/2023