Ra mắt Ban Nữ công quần chúng Công đoàn VNPT

Ngày 15/7/2020, Công đoàn VNPT ra mắt Ban Nữ công quần chúng Công đoàn VNPT. Với nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Chấp hành CĐVNPT xây dựng chương trình, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động triển khai công tác nữ công trong nhiệm kỳ và hàng năm. Ban Nữ công quần chúng cần nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động và phản ánh, đề xuất, kiến nghị với BCH Công đoàn VNPT; Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách lao động nữ, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động.

Ngày xuất bản: 16/07/2020