Hội nghị Ban Chấp hành CĐVNPT lần thứ 6 khóa I

Đ/c Phạm Đức Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu chỉ đạo

Ngày xuất bản: 15/07/2020