Công đoàn TTTT làm việc với Công đoàn VNPT

Ngày 08/4/2022, Công đoàn VNPT đã tổ chức làm việc với Công đoàn VNPT để chỉ đạo hoạt động công đoàn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Ngày xuất bản: 08/04/2022

Danh sách khác