Tin tức, sự kiện

Thành lập, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng công đoàn cơ sở.

Thứ Ba, 23/06/2020, 08:57

Ngày 12/6/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn số 07/HD-TLĐ quy trình về thành lập, tổ chức và hoạt động của ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở, gồm một số nội dung chính sau:

Thành lập ban nữ công quần chúng theo trình tự 2 bước

Hướng dẫn nêu rõ, công đoàn cơ sở có từ 10 nữ đoàn viên trở lên được thành lập ban nữ công quần chúng. Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định thành lập và chỉ định các thành viên theo nhiệm kỳ của ban chấp hành hoặc sau khi thành lập công đoàn cơ sở. Đối với công đoàn cơ sở có dưới 10 nữ đoàn viên thì chỉ định một ủy viên ban chấp hành công đoàn hoặc một đoàn viên nữ phụ trách công tác tham mưu tổ chức các hoạt động nữ công (không thành lập ban nữ công quần chúng). Ban chấp hành công đoàn cơ sở có trách nhiệm thành lập ban nữ công quần chúng chậm nhất sau 3 tháng kể từ khi có quyết định công nhận ban chấp hành của cấp có thẩm quyền (sau đại hội nhiệm kỳ hoặc sau thành lập mới công đoàn cơ sở).

Việc thành lập ban nữ công quần chúng được thực hiện theo trình tự hai bước.  Bước 1 là họp ban chấp hành (ban thường vụ) công đoàn cơ sở thống nhất về số lượng, cơ cấu ban nữ công quần chúng; lựa chọn nhân sự làm trưởng ban, phó ban (nếu có), các thành viên tham gia ban nữ công quần chúng. Bước 2 là ban hành quyết định thành lập và chỉ định các thành viên, trưởng ban nữ công quần chúng.

Kiện toàn ban nữ công quần chúng


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đối với trường hợp  thôi tham gia ban nữ công quần chúng. Theo đó, khi thành viên ban nữ công quần chúng nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển công tác khác không còn thuộc cơ cấu đã được công đoàn cơ sở phê duyệt thì đương nhiên thôi tham gia ban nữ công quần chúng, kể từ thời điểm nghỉ hưu, thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển công tác ghi trong quyết định hoặc thông báo của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Thành viên ban nữ công quần chúng xin thôi tham gia ban nữ công quần chúng không thuộc trường hợp nêu trên phải làm đơn gửi ban nữ công quần chúng đề nghị ban chấp hành công đoàn cơ sở xem xét, quyết định.

Bổ sung thành viên ban nữ công quần chúng


Điều kiện bổ sung thành viên ban nữ công quần chúng là trong nhiệm kỳ, khi khuyết thành viên ban nữ công quần chúng hoặc cần tăng thêm số lượng thành viên thì ban chấp hành công đoàn cơ sở xem xét quyết định bổ sung thành viên ban nữ công quần chúng nhưng không được vượt quá số lượng quy định của Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Trình tự bổ sung thành viên ban nữ công quần chúng là ban nữ công quần chúng báo cáo và đề xuất bằng văn bản với ban chấp hành công đoàn cơ sở xem xét cho chủ trương và nhân sự bổ sung hoặc tăng thêm số lượng (không vượt quá số lượng quy định). Ban chấp hành (ban thường vụ) công đoàn cơ sở ra quyết định chỉ định bổ sung thành viên ban nữ công quần chúng.

Giải thể, ban nữ công quần chúng


Đối với ban nữ công quần chung không đủ điều kiện tồn tại và hoạt động (không đủ số lượng đoàn viên nữ theo quy định) thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở xem xét quyết định giải thể. Khi ban chấp hành công đoàn cơ sở kết thúc nhiệm kỳ hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của công đoàn cấp trên trực tiếp thì ban nữ công quần chúng đương nhiên chấm dứt nhiệm vụ.

Trình tự giải thể, ban chấp hành công đoàn cơ sở họp xem xét thống nhất chủ trương và ra quyết định giải thể ban nữ công quần chúng, đồng thời chỉ định một ủy viên ban chấp hành công đoàn phụ trách công tác nữ công.

Tổ chức và cán bộ ban nữ công quần chúng


Về tổ chức, Ban nữ công quần chúng căn cứ vào số lượng đoàn viên nữ, quy mô, cơ cấu tổ chức, địa bàn hoạt động của công đoàn cơ sở (có tổ công đoàn, công đoàn bộ phận…) để thành lập tổ nữ công khi có đủ từ 5 nữ đoàn viên trở lên. Trường hợp tổ công đoàn, công đoàn bộ phận có số lượng nữ đoàn viên ít hơn thì có thể thành lập tổ nữ công sinh hoạt ghép. Nhiệm kỳ hoạt động của ban nữ công quần chúng theo nhiệm kỳ của ban chấp hành công đoàn cơ sở.

Về cán bộ, số lượng thành viên ban nữ công quần chúng do ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định từ 03 người trở lên và tối đa không quá hai phần ba (2/3) số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở (trừ trường hợp ban chấp hành có 03 người). Trong đó, có 01 trưởng ban, có từ 01 đến 02 phó trưởng ban (tùy thuộc số lượng tổ nữ công, tính chất phân tán) và các thành viên. Trưởng ban nữ công là nữ ủy viên ban thường vụ (ban chấp hành) công đoàn cơ sở. Trường hợp ban thường vụ (ban chấp hành) không có nữ thì chỉ định một đoàn viên nữ ngoài ban chấp hành làm trưởng ban và phân công một ủy viên ban thường vụ (ban chấp hành) phụ trách công tác nữ công.

Trưởng ban có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho phó trưởng ban (nếu có) và từng thành viên; trưởng ban chịu trách nhiệm trước ban chấp hành, ban thường vụ về chất lượng, hiệu quả tham mưu công tác nữ công của đơn vị. Các thành viên đề xuất với trưởng ban các hoạt động về lĩnh vực được phân công theo dõi để cùng thống nhất thực hiện.

Ban nữ công quần chúng gồm một số cán bộ, đoàn viên nữ là ủy viên ban chấp hành và không là ủy viên ban chấp hành. Số thành viên ban nữ công quần chúng là ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở không vượt quá 1/3 tổng số thành viên ban nữ công quần chúng.

Cơ cấu ban nữ công quần chúng được lựa chọn trong số tổ trưởng tổ nữ công (nếu có), nữ ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở và đoàn viên nữ làm công việc có liên quan tới tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, cán bộ tuyên truyền, y tế…

Hoạt động ban nữ công quần chúng


Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của ban nữ công quần chúng đã được quy định tại Chương VII Điều lệ Công đoàn Việt Nam và mục 18 của Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động của ban nữ công quần chúng cần tập trung vào 4 nội dung, đó là: công tác tuyên truyền; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nữ CNVCLĐ; quan tâm công tác dân số, gia đình, trẻ em và tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ; công tác cán bộ nữ; củng cố kiện toàn ban nữ công quần chúng và hướng dẫn hoạt động tổ nữ công

Phương pháp, hình thức hoạt động và chế độ hội họp


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn cụ thể phương pháp hoạt động và hình thức hoạt động, như: Hội nghị, hội thảo, hội thi, sinh hoạt định kỳ, kiểm điểm công tác; đối thoại, tọa đàm, gặp mặt hoặc nghe nói chuyện các chuyên đề; tham quan du lịch, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức các hoạt động văn  hóa, văn nghệ, thể thao; tuyên truyền, tư vấn trực tiếp hoặc sử dụng tờ gấp, loa đài, bảng tin…tổ chức sinh hoạt tổ, câu lạc bộ nữ công; tổ chức các hoạt động thiết thực trong nữ CNVCLĐ nhân dịp những ngày kỷ niệm liên quan tới nữ CNVCLĐ, công tác dân số, gia đình, trẻ em trong năm: 8/3, 20/10, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động vì trẻ em, ngày Dân số Việt Nam…

Ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở họp định kỳ 6 tháng 1 lần; họp đột xuất khi cần thiết.


Hồng Hải
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết