Tổng Liên đoàn LĐVN

Công đoàn Việt Nam 80 năm xây dựng và phát triển

Thứ Tư, 29/07/2009, 17:12

Tiền thân là tổ chức Công hội Đỏ Bắc Kỳ (thành lập ngày 28.7.1929 tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội), chặng đường lịch sử 80 năm của tổ chức Công đoàn Việt Nam (CĐVN) đầy khó khăn, gian khổ nhưng cũng rất vẻ vang.

Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, CĐ luôn thực hiện tốt chức năng của mình, giữ vai trò đặc biệt quan trọng và đã có những đóng góp to lớn vào lịch sử đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, vai trò của Công đoàn Việt Nam càng phải được khẳng định để thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

CĐVN với cách mạng dân tộc, dân chủ và xây dựng đất nước

Ngay từ khi ra đời, bất chấp sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp, cán bộ Công hội vẫn bám sát nhà máy, đồn điền, hầm mỏ, tuyên truyền, vận động, tổ chức CNLĐ đấu tranh chống áp bức bóc lột, đòi độc lập dân tộc. Tháng 8.1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, giai cấp công nhân (GCCN) đã cùng với giai cấp nông dân và nhân dân cả nước tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ngay sau khi giành chính quyền, GCCN và tổ chức CĐVN đã đi tiên phong trong xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền non trẻ, tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, diệt giặc dốt, giặc đói. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ, chống xâm lược, bảo vệ tổ quốc, CĐVN đã động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) cả nước tích cực tham gia trên các mặt trận, phục vụ đắc lực cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, CĐVN đã tổ chức, vận động CNVC-LĐ ra sức thi đua, xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở miền Bắc, sẵn sàng chiến đấu đánh bại chiến tranh phá hoại của địch, huy động sức người, sức của tập trung chi viện cho chiến trường miền Nam. Hàng vạn CNVC-LĐ, đoàn viên CĐ đã tham gia quân đội, TNXP và phục vụ chiến đấu.

Ở miền Nam, ngày 27.4.1961, Hội Lao động Giải phóng ra đời, đến ngày 1.5.1965 đổi tên thành Liên hiệp Công đoàn Giải phóng miền Nam Việt Nam, đã vận động, tập hợp NLĐ đấu tranh chống Mỹ - ngụy trên tất cả các mặt trận chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao bằng nhiều hình thức linh hoạt, đóng góp quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 6.6.1976, Hội nghị CĐ toàn quốc đã quyết định hợp nhất CĐ hai miền Nam, Bắc thành Tổng Công đoàn Việt Nam. Từ đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, CĐVN vận động CNVC-LĐ cùng quân dân cả nước bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, CĐ đã chú trọng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, phong trào thi đua LĐ giỏi, LĐ sáng tạo, phong trào Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, thu hút và tạo động lực mạnh mẽ khơi dậy tiềm năng trí tuệ của đông đảo CNVC-LĐ.

Qua đó, đã khẳng định được vai trò tiên phong của GCCN Việt Nam, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, ổn định chính trị và tiến bộ xã hội.

Các cấp CĐ đã giáo dục, bồi dưỡng hàng chục ngàn công nhân ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; kịp thời chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tập hợp ý kiến của CNVC-LĐ tham mưu, đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật; đoàn kết với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức góp phần quan trọng xây dựng, củng cố khối liên minh công - nông - trí làm nền tảng vững chắc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, CĐVN đã thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của GCCN và NLĐ, tập hợp đông đảo CNVC-LĐ thực hiện đường lối của Đảng, tạo cơ sở xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước. Vai trò to lớn đó của CĐVN đã được khẳng định trong các NQ của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Với những đóng góp to lớn của mình, CĐVN đã hai lần vinh dự đón nhận Huân chương Sao Vàng; một Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc Lập hạng Nhì, hạng Ba của Đảng và Nhà nước trao tặng. Các cấp CĐ và nhiều cán bộ CĐ được tặng nhiều huân chương Độc Lập và huân chương Lao Động.

CĐ với tiến trình đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và bảo vệ quyền lợi NLĐ

Nhân tố quyết định vị trí, vai trò của tổ chức CĐ là mối quan hệ của nó trong hệ thống chính trị XHCN. CĐ có mối quan hệ chặt chẽ với Đảng và Nhà nước, là sợi dây nối liền Đảng với quần chúng nhân dân lao động. Thông qua tổ chức CĐ, Đảng nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân lao động để hoạch định đường lối phát triển kinh tế-xã hội đúng đắn. Đảng lãnh đạo CĐ bằng chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đây là điều kiện thiết yếu đảm bảo cho công đoàn hoạt động đúng hướng.

Vị trí, vai trò của CĐ càng phải được tiếp tục nâng cao trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước theo xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế. CĐ là yếu tố cơ bản không thể thiếu trong quan hệ KT-XH và quan hệ LĐ. Bởi nếu không có sự tồn tại và phát huy tác dụng của CĐ thì không thể có quan hệ LĐ hoàn chỉnh, hài hoà và ổn định.

Vị trí của CĐ sẽ ngày càng được nâng cao hơn vì: CĐ không chỉ đại diện cho NLĐ, mà còn là tổ chức trực tiếp tham gia giải quyết những tranh chấp khi lợi ích giữa NLĐ và người sử dụng LĐ nảy sinh. Vai trò của CĐ trong lĩnh vực này ngày càng nổi bật, làm cho vị trí của CĐ ngày một nâng cao.

Đại hội lần thứ X CĐVN (tháng 11.2008) đã thông qua điều lệ, tiếp tục khẳng định những chức năng của tổ chức CĐ: Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; tham gia quản lý nhà nước, quản lý KT-XH, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục, động viên CNVC-LĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong đó, chức năng Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ là chức năng được đặt lên hàng đầu và cũng là chức năng trung tâm của tổ chức CĐVN.

Nghị quyết Đại hội X CĐVN cũng xác định rõ phương hướng hoạt động: Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của CĐ các cấp; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy đoàn viên, CNVC-LĐ làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động CĐ vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của đất nước, với mục tiêu: Đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, CNVC-LĐ; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Để phương hướng và mục tiêu trên trở thành hiện thực, phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, trong thời gian tới, các cấp CĐ cần  thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

- Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVC-LĐ; hướng dẫn CNLĐ giao kết hợp đồng lao động; đại diện tập thể NLĐ đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện TƯLĐTT; ...

- Tuyên truyền, giáo dục CNVC-LĐ góp phần xây dựng GCCN lớn mạnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của TLĐ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCHTƯ Đảng (khoá X) về Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Làm cho đội ngũ cán bộ đoàn viên CĐ các cấp và CNVC-LĐ nhận thức đúng đắn về những cơ hội, khó khăn, thách thức trong điều kiện hiện nay, nâng cao hiểu biết về mối quan hệ giữa lợi ích trước mắt và lâu dài, lợi ích cá nhân, DN, xã hội và nhận rõ những tác động đối với việc làm, đời sống của bản thân mỗi NLĐ trước ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới...

- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, trọng tâm là phong trào thi đua LĐ giỏi, LĐ sáng tạo. Phát triển và nâng cao chất lượng các phong trào hiện có như Giỏi việc nước, đảm việc nhà, Thi đua phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT, ... theo đặc điểm của từng loại hình cơ sở, từng thành phần kinh tế để đề ra các nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức chỉ đạo thi đua cho cụ thể, phù hợp.

- Cần tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ và đội ngũ cán bộ CĐ. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát triển tổ chức, tập hợp đông đảo CNVC-LĐ trong các thành phần kinh tế gia nhập tổ chức CĐ, gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các CĐCS.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển 1,5 triệu đoàn viên (giai đoạn 2008-2013), trọng tâm là ở các DN ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI. Gắn công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS với việc đổi mới mạnh mẽ tổ chức, hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.

TS Đặng Ngọc Tùng - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN
----------------------------------------------------------------
Theo www.congdoanvn.org.vn
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3