Tin Công đoàn VNPT

Công đoàn VNPT ban hành Kế hoạch hành động công tác nữ và vì sự tiến bộ phụ nữ VNPT giai đoạn 2020-2022

Thứ Năm, 17/09/2020, 14:23

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hành động của Công đoàn VNPT về Bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; để nâng cao hiệu quả hoạt động nữ và góp phần vì sự tiến bộ phụ nữ trong Tập đoàn, ngày 14/9/2020 Công đoàn VNPT ban hành kế hoạch hành động số 337/KH-CĐVNPT nhằm nâng cao hiệu quả công tác nữ và vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2020-2022.

Kế hoạch hành động được xây dựng căn cứ vào việc phân tích tình hình thực tế hoạt động, trình độ đội ngũ nữ CBCNV và công tác cán bộ nữ, đề ra những giải pháp thực hiện hiệu quả, đảm bảo tính khả thi, phù hợp, trên cơ sở đó thực hiện mục tiêu chung gồm:
-  Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt là nghiệp vụ về viễn thông, công nghệ thông tin, kinh doanh, ngoại ngữ nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nữ CBCNV, tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý.
-  Góp phần thực hiện bình đẳng giới trong công tác, gia đình, xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Kế hoạch
Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của nữ CBCNV vào các vị trí quản lý, lãnh đạo
Ban chấp hành công đoàn tham gia với chuyên môn và tổ chức đảng cùng cấp tạo nguồn, quy hoạch phấn đấu đạt các tỷ lệ trong công tác cán bộ nữ như sau:
- Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ.
- Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ 30% nữ trong tổng số cán bộ được chuyên môn, công đoàn quy hoạch ở các cấp, phù hợp với tỷ lệ nữ trong tổng số CBCNV đơn vị; phấn đấu tăng tỷ lệ nữ quản lý cấp 2,3 và có nữ quản lý cấp 1.  
- Chỉ tiêu 3: Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 đạt 30% trở lên (hiện đạt 28,5%); các công đoàn trực thuộc có 50% lao động nữ trở lên có Chủ tịch Công đoàn (hoặc phó Chủ tịch Công đoàn) là nữ.
Mục tiêu 2: Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và kỹ năng nghề cho nữ CBCNV
- Chỉ tiêu 1: Vận động 100% nữ tham gia các chương trình đạo tạo do đơn vị/Tập đoàn cử hoặc chủ động học tập nâng cao trình độ hàng năm.
- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác Nữ công của các công đoàn trực thuộc có trình độ đáp ứng khung năng lực nhân viên theo yêu cầu của đơn vị, Tập đoàn.
Mục tiêu 3: Chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ
- Chỉ tiêu 1: Phấn đấu 100% đơn vị trực thuộc có những điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật, hoặc của Tập đoàn VNPT được đưa vào thỏa ước lao động tập thể hoặc các quy định có liên quan đến quyền lợi của người lao động.
- Chỉ tiêu 2: Phấn đấu 100% lao động nữ được khám sức khoẻ định kỳ, khám chuyên khoa, phát hiện bệnh và chữa trị kịp thời.
- Chỉ tiêu 3: Quan tâm, hỗ trợ lao động nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó (được tặng Sổ tiết kiệm, Mái ấm công đoàn…).
Mục tiêu 4: Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động nữ và vì sự tiến bộ của phụ nữ 
-Chỉ tiêu 1: 100% cán bộ nữ công, cán bộ Ban VSTBPN được tập huấn kiến thức về giới, bình đẳng giới trong nhiệm kỳ.
-Chỉ tiêu 2: 100% công đoàn cơ sở khi xây dựng kế hoạch hoạt động năm có hoạt động, chương trình công tác giới, bình đẳng giới.
Mục tiêu 5: Hàng năm có từ 80% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trở lên.
Các giải pháp thực hiện mục tiêu
1. Nhóm giải pháp vì sự tiến bộ phụ nữ, tăng cường sự tham gia của nữ CBCNV vào các vị trí quản lý, lãnh đạo
Công đoàn các cấp cần tham mưu, đề xuất với cấp Ủy đảng, chuyên môn/Ban VSTBPN cùng cấp quan tâm thực hiện các nhiệm vụ phát triển phụ nữ như:
1.1 Xây dựng nghị quyết về công tác phát triển phụ nữ, hoặc đưa một số chỉ tiêu phát triển phụ nữ vào Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết hoạt động hàng năm.
1.2 Đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức đảng những nữ quần chúng ưu tú kết nạp đảng.
1.3 Quan tâm thực hiện các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng, các chức danh quản lý chuyên môn và tham gia Ban chấp hành Công đoàn trong công tác quy hoạch.
2. Nhóm giải pháp nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và kỹ năng nghề nghiệp cho nữ CBCNV
2.1 Công đoàn tăng cường vận động nữ chủ động học tập nâng cao trình độ, đáp ứng với yêu cầu công việc, gắn với thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đặc biệt là nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề, công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu Chiến lược VNPT 4.0 và quá trình chuyển đổi số của Tập đoàn.
2.2 Công đoàn VNPT tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ công đoàn, nữ công cho cán bộ công đoàn chủ chốt, cán bộ nữ công ít nhất 02 lần/nhiệm kỳ.
2.3 Công đoàn cơ sở tổ chức tập huấn kỹ năng cho nữ cán bộ, đoàn viên về văn hóa ứng xử, kỹ năng phòng hộ cho nữ CBCNVLĐ đặc biệt là chị em trực tiếp bán hàng và chăm sóc khách hàng, chia sẻ kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con và xây dựng gia đình hạnh phúc trong bối cảnh  đại dịch làm gánh nặng chăm sóc (bản thân, gia đình) gia tăng do các biện pháp kiểm dịch và các tình huống trẻ con học tại nhà.
3. Nhóm giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ
3.1 Ban chấp hành công đoàn cần tham gia đề xuất với lãnh đạo chuyên môn cùng cấp các chính sách có lợi hơn so với quy định của Luật/của Tập đoàn trong quá trình xây dựng thỏa ước lao động tập thể hoặc xây dựng các quy định có liên quan đến quyền lợi của người lao động.
3.2 Ban chấp hành công đoàn cơ sở chú trọng tham gia với chuyên môn thực hiện tốt chế độ khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa cho lao động nữ; chế độ quà tặng nhân các ngày truyền thống của phụ nữ; hỗ trợ trang thiết bị, công cụ, dụng cụ bảo vệ sức khỏe phù hợp vị trí công tác, đặc biệt nữ khối kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng;...Khuyến khích tham gia với chuyên môn, tùy thuộc vào nhu cầu của nữ CBCNVLĐ và điều kiện thực tế có thể bố trí vị trí, điều kiện cho nữ nuôi con nhỏ có khu vực riêng tư để vắt trữ sữa; trang bị điều kiện tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe.
3.3 Ban Nữ công công đoàn các cấp cần nắm tình hình, đề xuất với Ban chấp hành các trường hợp nữ CBCNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ đó có chính sách hỗ trợ tại đơn vị, cũng như đề nghị Tập đoàn và Công đoàn VNPT hỗ trợ để chị em vượt khó vươn lên.
3.4 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác nữ và các chế độ chính sách đối với lao động nữ.
4. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động nữ và vì sự tiến bộ phụ nữ
4.1 Trong quá trình xây dựng chương trình công tác toàn khóa, hàng năm các cấp công đoàn cần cụ thể hóa nội dung công tác nữ, trong đó:
- Công đoàn VNPT phối hợp với Ban VSTBPN Tập đoàn tổ chức 01 hoạt động nữ/năm.
- Công đoàn cơ sở/cơ sở thành viên: hàng năm tổ chức, triển hai 04 hoạt động nữ, gia đình gồm: hoạt động nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Tháng hành động Vì trẻ em (01-30/6) và Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Tết trung thu với nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực như: Hội nghị, hội thi tôn vinh chị em; Ngày hội gia đình, tôn vinh gia đình tiêu biểu, các hoạt động hè, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tôn vinh con CBCNV đạt thành tích cao học tập trên cơ sở đẩy mạnh phối hợp, gắn kết hoạt động nữ giữa hai khối kinh doanh, kỹ thuật trên địa bàn.
4.2 Các cấp Công đoàn cần lồng ghép hoạt động giới trong xây dựng chương trình công tác hàng năm; đưa nội dung hoạt động nữ trong sinh hoạt động Cụm Công đoàn theo tình hình và nhu cầu thực tế để đẩy mạnh hoạt động.
4.3 Củng cố kiện toàn Ban Nữ công quần chúng ở các cấp để nâng cao hiệu quả hoạt động; tổ chức tôn vinh cán bộ nữ công tiêu biểu.
4.4 Công đoàn các cấp tạo điều kiện kinh phí cho các hoạt động của Ban nữ công như Hội thảo, Hội nghị chia sẻ các nội dung liên quan đến hoạt động của Ban nữ công. 
5. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tăng tỷ lệ nữ đạt danh hiệu.
Tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2020-2025, với các nội dung vận động cụ thể gồm:
5.1 Nữ CBCNV tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo: hàng năm, phấn đấu mỗi nữ có chủ trì, đề xuất hoặc tham gia ít nhất 01 sáng kiến nâng cao hiệu quả công việc.
5.2 Nữ CBCNV thi đua học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt: mỗi nữ CBCNV chủ động xây dựng kế hoạch học tập, đào tạo, đào tạo lại trau đồi nâng cao kiến thức, kỹ năng của bản thân, trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công tác, mỗi năm tham gia ít nhất 01 hình thức đào tạo.
5.3 Nữ CBCNV thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm dâu, làm con trong gia đình; nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình “hiếu thuận, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
5.4 Nữ CBCNV thi đua rèn luyện sức khoẻ, tham gia tích cực các hoạt động, các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi ngành nghề và các cuộc thi theo chuyên đề.   
5.5 Công đoàn, Ban Nữ công các cấp có những sáng tạo trong chỉ đạo triển khai phong trào; tổ chức phát động để 100% nữ tham gia, thực hiện tốt các nội dung của phong trào theo Bộ tiêu chí đề ra; tổng kết khen thưởng kịp thời, phấn đấu có từ 80% nữ được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm.
5.6 Tổ chức hoạt động tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gia đình CBCNV tiêu biểu để nhân rộng điển hình.
Phương Nguyễn
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết