Tin Công đoàn VNPT

Quyết tâm đổi mới hoạt động công đoàn cơ sở

Thứ Năm, 12/07/2018, 11:32

Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngay sau khi thành lập tháng 2/2015 đã nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức phù hợp với điều lệ và mô hình mới của Tập đoàn sau tái cơ cấu, xây dựng kế hoạch hoạt động, đồng hành sát cánh cùng chuyên môn trong tổ chức hoạt động SXKD, vận động CNVCLĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm tròn nhiệm vụ tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp - Tập đoàn VNPT.


Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Bùi Văn Hoan phát biểu tại Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn 


Công đoàn VNPT hiện nay có 102 công đoàn cơ sở trực thuộc tại khắp 63 tỉnh thành phố trên cả nước, với 757 CĐCSTV, là một công đoàn cấp trên cơ sở. Song với đội ngũ đoàn viên các công đoàn cơ sở hoạt động trên phạm vi rộng, nhiều lĩnh vực đặc thù khác nhau, mô hình tổ chức và số lượng đoàn viên khác nhau nên việc đánh giá, phân loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở là hết sức cần thiết, nếu đánh giá hoạt động chính xác khách quan sẽ tạo động lực cho sự phát triển và ngược lại. Từ nhận thức đó, Công đoàn VNPT đặt ra nhiệm vụ quan trọng là nhanh chóng xây dựng bộ chỉ tiêu để đánh giá hoạt động công đoàn cơ sở. 

Để thực hiện điều đó, Công đoàn VNPT đã giao nhiệm vụ cho các bộ phận trực thuộc cơ quan Công đoàn VNPT xây dựng bộ chỉ tiêu này từ đầu năm 2017 với nguyên tắc: Bám sát nội dung cơ bản của hướng dẫn 1931 /HD-TLD ngày 27/12/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để xây dựng các tiêu chí và xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở phù hợp thực tế hoạt động tại Công đoàn VNPT; Các tiêu chí được đánh giá có thể định lượng được và các tiêu chí đó phải dễ dàng thực hiện tại các cơ sở và phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.


Trong quá trình xây dựng, Công đoàn VNPT đã tổ chức nhiều buổi trao đổi thảo luận nội bộ để hoàn thành cơ bản dự thảo bộ chỉ tiêu, xin ý kiến tại Hội nghị cán bộ Công đoàn chủ chốt tháng 12/2017. Tổng hợp ý kiến tại Hội nghị và xin ý kiến góp ý bằng văn bản của các Công đoàn trực thuộc, bản dự thảo tiếp tục được chỉnh sửa và tổ chức hội thảo tại hai khu vực miền Bắc và miền Nam và cuối cùng là tổ chức hội thảo với các Ban chuyên môn của Tập đoàn. Tháng 5/2018, Công đoàn VNPT đã hoàn thành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động và xếp loại công đoàn bao gồm: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đối với khối Công đoàn VNPT tỉnh/thành và khối Công đoàn các Tổng công ty, Công ty bao gồm 15 lĩnh vực, với 43 tiêu chí; Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn đối với khối Công đoàn các công ty cổ phần, bệnh viện, trường học bao gồm 13 lĩnh vực với 44 tiêu chí và mỗi tiêu chí có trọng số riêng và trọng số này điều chỉnh theo mức độ quan trọng của tiêu chí đó hàng năm.

Ngoài các tiêu chí hoạt động cụ thể nêu trên, Công đoàn VNPT hàng năm lấy ý kiến đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở của Đảng ủy cùng cấp với các mức đánh giá: tốt, khá, trung bình, yếu và được quy đổi ra mức điểm tương ứng.

Để khuyến khích động viên các đơn vị có thành tích cao trong hoạt động, cách làm hay cần nhân rộng, Công đoàn VNPT xây dựng cơ chế điểm thưởng đối với các đơn vị có sáng kiến trong hoạt động và những hoạt động theo yêu cầu của Công đoàn VNPT. Hàng năm, căn cứ vào điểm chấm theo bộ tiêu chí đánh giá của CĐCS , Công đoàn VNPT rà soát lại kết hợp với điểm quy đổi dựa trên đánh giá của cấp ủy Đảng và điểm thưởng để xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở theo các quy định xếp loại của Tổng Liên đoàn gồm 4 loại: Công đoàn cơ sơ vững mạnh, Công đoàn cơ sở đạt loại khá, trung bình và yếu.

Năm 2018 là năm đầu tiên áp dụng bộ tiêu chí đánh giá này tại Công đoàn VNPT. Mặc dù chưa đánh giá kết quả cụ thể, song trong quá trình triển khai, các Công đoàn cơ sở hưởng ứng tích cực và lãnh đạo Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đánh giá cao, vì ngoài mục đích để đánh giá chất lượng hoạt động thông qua các tiêu chí cụ thể, thực chất thì bộ tiêu chí còn có tác dụng như một bản liệt kê những công việc mà Công đoàn cơ sở cần triển khai cả năm để thường xuyên nhắc nhở cán bộ công đoàn triển khai thực hiện; Thông qua việc chấm điểm theo bộ tiêu chí có thể đánh giá toàn bộ hoạt động của đơn vị, phản ánh rõ hoạt động nào tốt cần phát huy, hoạt động nào cần phải nâng cao chất lượng để đơn vị phấn đấu, hoàn thiện. Tuy nhiên, do đây là nội dung mới, khá chi tiết nên có thể gặp phải một số khó khăn khi bước đầu áp dụng. Công đoàn VNPT sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện để bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở đáp ứng các yêu cầu của hoạt động công đoàn trong Tập đoàn VNPT, thực sự tạo động lực cho Công đoàn cơ sở phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị.

Để thực hiện điều đó, Công đoàn VNPT đã giao nhiệm vụ cho các bộ phận trực thuộc cơ quan Công đoàn VNPT xây dựng bộ chỉ tiêu này từ đầu năm 2017 với nguyên tắc: Bám sát nội dung cơ bản của hướng dẫn 1931 /HD-TLD ngày 27/12/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để xây dựng các tiêu chí và xếp loại hoạt động công đoàn cơ sở phù hợp thực tế hoạt động tại Công đoàn VNPT; Các tiêu chí được đánh giá có thể định lượng được và các tiêu chí đó phải dễ dàng thực hiện tại các cơ sở và phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trong quá trình xây dựng, Công đoàn VNPT đã tổ chức nhiều buổi trao đổi thảo luận nội bộ để hoàn thành cơ bản dự thảo bộ chỉ tiêu, xin ý kiến tại Hội nghị cán bộ Công đoàn chủ chốt tháng 12/2017. Tổng hợp ý kiến tại Hội nghị và xin ý kiến góp ý bằng văn bản của các Công đoàn trực thuộc, bản dự thảo tiếp tục được chỉnh sửa và tổ chức hội thảo tại hai khu vực miền Bắc và miền Nam và cuối cùng là tổ chức hội thảo với các Ban chuyên môn của Tập đoàn. Tháng 5/2018, Công đoàn VNPT đã hoàn thành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động và xếp loại công đoàn bao gồm: Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở đối với khối Công đoàn VNPT tỉnh/thành và khối Công đoàn các Tổng công ty, Công ty bao gồm 15 lĩnh vực, với 43 tiêu chí; Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn đối với khối Công đoàn các công ty cổ phần, bệnh viện, trường học bao gồm 13 lĩnh vực với 44 tiêu chí và mỗi tiêu chí có trọng số riêng và trọng số này điều chỉnh theo mức độ quan trọng của tiêu chí đó hàng năm.

Ngoài các tiêu chí hoạt động cụ thể nêu trên, Công đoàn VNPT hàng năm lấy ý kiến đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở của Đảng ủy cùng cấp với các mức đánh giá: tốt, khá, trung bình, yếu và được quy đổi ra mức điểm tương ứng.

Để khuyến khích động viên các đơn vị có thành tích cao trong hoạt động, cách làm hay cần nhân rộng, Công đoàn VNPT xây dựng cơ chế điểm thưởng đối với các đơn vị có sáng kiến trong hoạt động và những hoạt động theo yêu cầu của Công đoàn VNPT. Hàng năm, căn cứ vào điểm chấm theo bộ tiêu chí đánh giá của CĐCS , Công đoàn VNPT rà soát lại kết hợp với điểm quy đổi dựa trên đánh giá của cấp ủy Đảng và điểm thưởng để xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở theo các quy định xếp loại của Tổng Liên đoàn gồm 4 loại: Công đoàn cơ sơ vững mạnh, Công đoàn cơ sở đạt loại khá, trung bình và yếu.

Năm 2018 là năm đầu tiên áp dụng bộ tiêu chí đánh giá này tại Công đoàn VNPT. Mặc dù chưa đánh giá kết quả cụ thể, song trong quá trình triển khai, các Công đoàn cơ sở hưởng ứng tích cực và lãnh đạo Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn đánh giá cao, vì ngoài mục đích để đánh giá chất lượng hoạt động thông qua các tiêu chí cụ thể, thực chất thì bộ tiêu chí còn có tác dụng như một bản liệt kê những công việc mà Công đoàn cơ sở cần triển khai cả năm để thường xuyên nhắc nhở cán bộ công đoàn triển khai thực hiện; Thông qua việc chấm điểm theo bộ tiêu chí có thể đánh giá toàn bộ hoạt động của đơn vị, phản ánh rõ hoạt động nào tốt cần phát huy, hoạt động nào cần phải nâng cao chất lượng để đơn vị phấn đấu, hoàn thiện. Tuy nhiên, do đây là nội dung mới, khá chi tiết nên có thể gặp phải một số khó khăn khi bước đầu áp dụng. Công đoàn VNPT sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện để bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở đáp ứng các yêu cầu của hoạt động công đoàn trong Tập đoàn VNPT, thực sự tạo động lực cho Công đoàn cơ sở phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị.


Nguyễn Thúy
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Cuộc thi "Tìm kiếm Công dân VNPT 4.0"