Tập đoàn BCVTVN

Chương trình hành động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng

Thứ Ba, 10/10/2006, 14:31

Ngày 02/10/2006, Ban Cán sự Đảng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động số 48-CT/BCS Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Theo đó, Thực hiện Chỉ thị số: 01- CT/TW, ngày 25/5/2006 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số: 01-HD/TTVH, ngày 12/6/2006 của Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương, về việc nghiên cứu quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Ban Cán sự đảng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng, giai đoạn 2006 -2010 với những nội dung cụ thể như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

l. Thông qua việc tổ chức, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứX cần làm cho cán bộ, đảng viên, CNVC lao động trong toàn Tập đoàn nhận thức rõ các quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2006 - 2010, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí hành động. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết của Đảng, các chủ trương phát triển của Tập đoàn.

2. Tiếp tục khơi dậy phát huy lòng yêu nước, nâng cao ý chí tự lực tự cường, phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, tận dụng thời cơ, khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh

II/ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.

1, Mục tiêu.

Xây dựng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, có trình độ công nghệ tiên tiến, trình độ quản lý hiện đại và chuyên môn hoá cao ngang tầm với các nước trong khu vực; kinh doanh đa ngành trong đó Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin là ngành kinh doanh chính với nhiều loại hình sở hữu; gắn kết giữa sản xuất kinh doanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo; nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hướng ra thị trường khu vực và trên thế giới; phát triển nhanh, bền vững trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Giữ vững vai trò chủ đạo, làm nòng cốt để ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát triển. Bảo đảm thông tin liên tạc thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Đảng. Chính phủ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai; ổn định việc làm, nâng cao cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện đời sống CBCNVC và người lao động; Xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong sạch vững mạnh.

2, Các chỉ tiêu chủ yếu.

- Đáp ứng tốt yêu cầu của Nhà nước, về cung cấp dịch vụ Bưu chính công ích. phát triển mạng điểm phục vụ tiên tiến rộng khắp, phấn đấu đến năm 2010 hầu hết các xã trong toàn quốc có điểm phục vụ Bưu chính, bán kính phục vụ bình quân dưới 3km/điểm; 95% số xã có báo Đảng đến trong ngày.

- Ứng dụng công nghệ hiện đại tiên tiến, tiếp tục phát triển mạng lưới đáp ứng nhu cầu chuyển tải mọi loại hình dịch vụ, tập trung phát triển các dịch vụ mới, tăng cường phát triển thuê bao Viễn thông, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh, giữ vững thị trường trong nước mở rộng hợp tác kinh doanh với nước ngoài.

- Phát triển sản phẩm công nghiệp Bưu chính - Viễn thông, đổi mới công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới, chú trọng phát triển công nghiệp phần mềm, tăng cường khả năng xuất khẩu sản phẩm công nghiệp.

- Đẩy mạnh các hoạt động đầu tư tài chính, tham gia góp vốn liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, đa dạng hoá các loại hình huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để đầu tư phát triển; Phấn đấu tốc độ nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân 7%/năm, góp phần phổ cập dịch vụ Bưu chính Viễn thông trên toàn quốc.

- Sắp xếp lao động hợp lý theo mô hình mới, phát triển nguồn nhân lực có cơ cấu hợp lý, có trình độ cao, có năng lực kinh doanh, quản lý - kỹ thuật ngang bằng với các Tập đoàn trong khu vực, phấn đấu 30% lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

- Về kinh tế, đầu tư và phát triển thuê bao:

+ Tổng doanh thu của Tập đoàn giai đoạn 2006-2010 là 229.420 tỷ đồng; tốc độ tăng bình quân l0,7%/năm, năm 2010 dự kiến khoảng 55.700 tỷ đồng.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế giai đoạn 2006-2010 là 74.350 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 8,6% năm, năm 2010 dự kiến khoảng 17.610 tỷ đồng:

+ Tổng nộp ngân sách cả giai đoạn 2006-2010 là 33.500 tỷ đồng, tốc độ tăng

bình quân 9,4% năm, năm 2010 dự kiến khoảng 8.010 tỷ đồng.

+ Năng suất lao động tăng tối thiểu 5 - 7%/năm.

+ Tổng vốn đầu tư cả giai đoạn là 63.000 tỷ đồng.

+ Phát triển mới 21,1 triệu thuê bao điện thoại, nâng tổng số lên 34 triệu máy; phát triển 5 triệu thuê bao Internet (đã quy đổi) trong đó chủ yếu là thuê bao băng rộng.

3, Các giải pháp thực hiện.

Nhanh chóng hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy Công ty mẹ - Tập đoàn, các Tổng công ty Viễn thông I, II, III. Tổng công ty Bưu chính và hệ thống cơ chế quản lý của Tập đoàn.

- Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, đủ năng lực quản lý, sản xuất kinh doanh trong từng lĩnh vực, ở từng địa bàn, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của môi trường cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh chiến lược sản phẩm, quảng cáo khuyến mại, chăm sóc khách hàng, xây dựng lộ trình giá cước phù hợp bảo đảm sức cạnh tranh của dịch vụ.

- Tập trung đầu tư có trọng điểm, đi trước một bước tạo điều kiện phát triển mạng lưới đồng bộ, phù hợp giữa các lĩnh vực, các địa phương, đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn; mở rộng phân cấp đi liền với trách nhiệm của doanh nghiệp, phát huy tính năng động, sáng tạo, hiệu quả kỉnh doanh của các đơn vị thành viên, tăng cường quản lý, giám sát quá trình sử dụng vốn trong Tập đoàn.

- Đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, gắn kết tốt giữa đào tạo – nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu tiếp thu có chọn lọc những thành tựu khoa học chuyên ngành mới nhất của các nước trên thế giới, để phát triển đón đầu các dịch mới.

- Mở rộng, tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, nâng cao vai trò, vị trí của Tập đoàn trong hợp tác kinh tế, kỹ thuật, đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thu hút vốn, chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý; chủ động khảo sát nghiên cứu thị trường, xúc tiến hợp tác đầu tư xây dựng mạng lưới tổ chức kinh doanh tại các thị trường có tiềm năng trong khu vực và trên thế giới.

- Phối hợp đồng bộ giữa các cấp quản lý, các cơ quan tham mưu giúp việc trong xây dựng cơ chế, chính sách, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, cùng các cơ chế giám sát từng lĩnh vực hoạt động, hạn chế, ngăn ngừa kịp thời các sai phạm phát sinh. Gắn hoạt động kiểm tra, thanh tra với công tác phòng chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.

4, Công tác xây dựng Đảng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt theo chuyên đề, gắn việc giải quyết các nhiệm vụ chính trị cụ thể của cơ quan, đơn vị và đảng viên.

- Tăng cường lãnh đạo và kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, chấp hành Điều lệ đảng, chế độ sinh hoạt chi bộ. cấp uỷ; tăng cường tính tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Củng cố tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

- Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, quan tâm phát triển đảng viên là thanh niên, cán bộ nữ, cán bộ khoa học kỹ thuật, phấn đấu không có chi bộ yếu kém. Giữ vững chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện tốt các q uy định về quản lý cán bộ, nhất là việc quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. đặc biệt coi trọng mục tiêu đảm bảo sự đoàn kết và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảm bảo sự đoàn kết trong mối cơ quan, đơn vị và trong Tập đoàn.

 - Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khoá X) và Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 - Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phát huy tốt vai trò chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; quan tâm đổi mới tổ chức hoạt động, phấn đấu đạt tiêu chuẩn vững mạnh, tiên tiến.

 III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

 - Ban Cán sự đảng Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam chỉ đạo phân công Ủy viên và Văn phòng Ban Cán sự đảng hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện chương trình này trong toàn Tập đoàn, thường xuyên kiểm tra để rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện.

 - Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Ban Cán sự đảng Tập đoàn đã xây dựng, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá chương trình hành động này ở cấp mình, tiến hành tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X của đảng và các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, nhất là các chỉ tiêu phát triển Bưu chính - Viễn thông và Công nghệ thông tin theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra./.

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết

Vị trí 3