Tập đoàn BCVTVN

Thi đua là động lực quan trọng để VNPT tiếp tục phát triển

Thứ Ba, 09/08/2005, 13:59

Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, mở đầu cho phong trào hành động cách mạng của toàn dân. Từ đó đến nay đã trải qua gần 60 năm, phong trào thi đua yêu nước trong toàn quốc và của ngành Bưu Điện không ngừng được phát triển. Kết quả các phong trào thi đua trong ngành Bưu Điện những năm qua là sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới, công nghệ và các dịch vụ bưu chính viễn thông, tin học ngày càng hiện đại và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển CNH - HĐH đất nước.

Ngày 9/8/2005, VNPT tổ chức Đại hội Thi đua lần thứ II trong không khí toàn thể CBCNV đang nỗ lực phấn đấu để lập thành tích chào mừng 60 năm ngày Truyền thống ngành Bưu Điện và kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Đại hội Thi đua lần này tổng kết, đánh giá phong trào thi đua của VNPT trong 5 năm qua, từ sau Đại hội Thi đua ngành Bưu Điện lần thứ I và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI năm 2000 đến nay nhằm biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đề ra nhiệm vụ của phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Năm 2000 là năm VNPT hoàn thành giai đoạn tăng tốc độ phát triển bưu chính viễn thông lần thứ II (1996 - 2000). Với những nội dung đổi mới mang tính chiến lược, VNPT đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Với vai trò là doanh nghiệp chủ lực của nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và CNTT VNPT đã xây dựng được một hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia rộng khắp có công nghệ hiện đại, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự lãnh đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, cũng như nhu cầu của nhân dân, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển KT - XH đất nước.

Đại hội thi đua ngành Bưu Điện năm 2000 đã đề ra mục tiêu thi đua của toàn Ngành: Cách đi sáng tạo; Cạnh tranh thắng lợi; Công nghệ hiện đại; Chất lượng cuộc sống; tập trung sức phấn đấu đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả cao trên mọi lĩnh vực công tác.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng, nhằm tạo ra động lực mạnh mẽ đối với sự phát triển của VNPT, công tác thi đua khen thưởng đã được các các cấp lãnh đạo từ VNPT đến các đơn vị thành viên, đơn vị cơ sở quan tâm và có sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời. Các chương trình, mục tiêu đề ra đã được thực hiện tốt và mang lại kết quả thiết thực.

Từ năm 2000 đến nay, VNPT đã phát động nhiều phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội trọng tâm mà Nhà nước giao. Hàng năm, ngay từ đầu năm, căn cứ vào các mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác, VNPT và Công đoàn Bưu Điện Việt nam đều ban hành Chỉ thị liên tịch về tổ chức phong trào thi đua của năm, trong đó đề ra các mục tiêu phấn đấu cụ thể đối với các chỉ tiêu chủ yếu, đưa ra các biện pháp thực hiện đồng thời phát động phong trào thi đua động viên CBCNV toàn VNPT phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra.

Căn cứ vào Chỉ thị liên tịch và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong năm, Thủ trưởng và Ban chấp hành Công đoàn các cấp đã tổ chức phát động các đợt thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong từng khối nghiệp vụ, từng vùng. Trong từng giai đoạn, tuỳ theo những nhiệm vụ đột xuất trọng tâm, những vấn đề khó khăn cần tháo gỡ, từng đơn vị lại phát động những đợt thi đua ngắn, nhằm động viên khuyến khích CBCNV đơn vị mình tập trung trí tuệ và sức lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiều phong trào thi đua tiêu biểu, có ý nghĩa thiết thực đối với VNPT, cũng như đối với từng đơn vị như: Phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về phát động đợt thi đua đặc biệt đến hết năm 2005; Phong trào thi đua thực hiện 03 cuộc vận động lớn là Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Xây dựng văn minh Bưu Điện, văn hoá cơ quan doanh nghiệp; Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn bưu Điện Việt Nam; Phong trào thi đua ứng dụng công nghệ mới, phát triển dịch vụ mới; Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành; Phong trào thi đua tất cả vì khách hàng ... đặc biệt, đã tổ chức nhiều Hội thi như Hội thi Giám đốc giỏi, Hội thi Tổ trưởng công đoàn giỏi, Hội thi Chăm sóc khách hàng giỏi, Hội thi công nhân dây máy giỏi, ... Các hội thi đã thực sự có tác dụng phát huy trí tuệ, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để đội ngũ CBCNV đủ sức tiếp cận được với công nghệ kỹ thuật hiện đại và yêu cầu mới trong quản lý kinh doanh.

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến. Tiêu biểu trong 5 nămvừa qua là những tập thể, cá nhân đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Đó là Công ty Viễn thông liên tỉnh VTN, Bưu Điện thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện báo - Điện thoại Đắc Lắc; Bưu Điện huyện Long Khánh (Đồng Nai), Bưu Điện huyện Càng Long (Trà Vinh), Cilmup HaKriêng - bưu tá Bưu Điện huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). Bên cạnh những tập thể, cá nhân đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, còn có hàng trăm tập thể, cá nhân đã được Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen Chính phủ và danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc về những thành tích xuất sắc đạt được trong thời gian vừa qua.

Để phong trào thi đua thực sự có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu đề ra và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, VNPT đã có nhiều biện pháp để đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong việc xây dựng mục tiêu, tiêu chí thi đua hàng năm và các đợt thi đua ngắn hạn. Chẳng hạn như xác định rõ mục tiêu thi đua và phấn đấu cho từng năm, từng giai đoạn đối với toàn VNPT và đối với từng đơn vị; xây dựng và ban hành Quy chế Khen thưởng Thi đua để thống nhất công tác quản lý, tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực thi đua và khen thưởng trong toàn VNPT; xây dựng các Bộ chỉ tiêu chấm điểm thi đua theo các khối nghiệp vụ khác nhau như: khối Bưu Điện tỉnh thành phố; khối chuyên ngành; khối công nghiệp - liên doanh - cổ phần; khối xây lắp; khối thương mại - tài chính; khối đào tạo; khối y tế; khen thưởng kịp thời đối với những thành tích đột xuất như khen thưởng gương người tốt, việc tốt; thành tích thực hiện xuất sắc các đề tài, đề án, các công trình trọng điểm; thành tích phục vụ các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước...

Về đối tượng, VNPT đã chú trọng đến việc khen thưởng cho các đơn vị cơ sở và cá nhân, trong đó về cá nhân đã có sự quan tâm để nâng cao tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp sản xuất, không giữ các cương vị lãnh đạo. Việc đổi mới trong quy định tỷ lệ, tiêu chuẩn nhằm mục tiêu hướng tới khen thưởng cho các tập thể nhỏ và cá nhân người lao động, đã góp phần mang lại hiệu quả tích cực của việc khen thưởng thi đua.

Để kiện toàn và đổi mới tổ chức, ngày 26/6/2000, VNPT đã ra quyết định thành lập Ban Thi đua - Truyền thống với chức năng nhiệm vụ: Là cơ quan chức năng tham mưu giúp Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc quản lý, điều hành và thừa lệnh Tổng Giám đốc điều hành về các lĩnh vực thi đua khen thưởng, lịch sử truyền thống trong toàn VNPT. Từ ngày 01/9/2000, Ban Thi đua - Truyền thống chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Từ khi thành lập Ban Thi đua - Truyền thống, công tác thi đua khen thưởng trong VNPT đã được chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý nề nếp hơn. Hội đồng Thi đua Khen thưởng VNPT đã được thành lập lại, bổ sung thêm một số thành viên theo yêu cầu cần có sự đánh giá toàn diện, chính xác hơn trong các lĩnh vực nghiệp vụ chủ yếu. ở các đơn vị thành viên, Hội đồng Thi đua Khen thưởng cũng cơ bản được kiện toàn lại và có bố trí cán bộ thường trực để theo dõi công tác thi đua khen thưởng.

Trong 5 năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, chuyên môn, công đoàn các cấp, đồng thời công tác nghiệp vụ đã đề ra được nhiều biện pháp cụ thể và thích hợp, nên phong trào thi đua trong toàn VNPT đã không chỉ phát triển rộng, mà còn có chiều sâu, do đó các chỉ tiêu chủ yếu trong sản xuất kinh doanh của VNPT đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Kết thúc năm 2004, tổng doanh thu phát sinh của VNPT đã đạt 30.005,07 tỷ đồng. Phát triển mới 2.625.454 máy điện thoại, nâng tổng số máy có trên mạng lên 9.897.853 máy, đạt mật độ 12,05 máy/100 dân. Nộp ngân sách đạt 4.900 tỷ đồng. Trên toàn quốc đã có 97,5% số xã có điện thoại và 89,4% số xã có báo đến trong ngày; 6935 điểm BĐ - VH xã đã đi vào hoạt động.... Mạng lưới bưu chính, viễn thông, Internet tiếp tục được đầu tư phát triển hiện đại, đồng bộ và rộng khắp với công nghệ tiên tiến cập nhật trình độ các nước phát triển trên thế giới với nhiều dịch vụ mới .

5 năm qua cũng là giai đoạn VNPT đẩy nhanh các bước sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp theo hướng tập đoàn kinh tế mạnh; tiếp tục triển khai phương án đổi mới tổ chức quản lý, kinh doanh bưu chính và viễn thông trên địa bàn 64 tỉnh, thành phố; công tác cổ phần hoá. Đến cuối năm 2004 đã có 23 đơn vị thực hiện cổ phần hoá góp phần nâng cao tinh thần làm chủ của CBCNV, qua đó tăng cường tính hiệu quả của sản xuất kinh doanh.

Phong trào thi đua nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy sáng kiến trong sản xuất kinh doanh cũng tiếp tục được phát triển. Từ năm 2000 đến năm 2004, đã có tổng số 590 đề tài và 209 sáng kiến cấp VNPT trở lên đã được triển khai áp dụng vào thực tế. Hàng trăm chương trình phần mềm quản lý bao gồm nhiều nghiệp vụ đã được chuyển giao cho các đơn vị quản lý khai thác. Nhiều công trình nghiên cứu đã được đánh giá cao tại các hội nghị khoa học, các hội chợ triển lãm trong nước và quốc tế, đoạt giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt nam VIFOTEC.

Những thành quả mà CBCNV VNPT đạt được trong giai đoạn 5 năm vừa qua có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục tạo bước đi vững chắc cho Tổng công ty trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Song có thể nói, những thành tựu phát triển đó không thể có được nếu không có một phong trào thi đua lao động sôi nổi của toàn thể CBCNV VNPT. Chính những phấn đấu không mệt mỏi ấy đã biến những chủ trương của Đảng và Nhà nước, những chủ trương và quyết sách lớn của Ngành, của VNPT thành hiện thực.

Ngày 23/3/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2005/QĐ-TTg phê duyệt dự án thí điểm Tập đoàn Bưu chính Viễn thông. VNPT đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Lúc này, công tác thi đua khen thưởng lại càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết vì đó là một trong những biện pháp chủ yếu nhằm tập hợp, tổ chức toàn thể CBCNV cùng đoàn kết hướng tới thực hiện thắng lợi những mục tiêu chung của VNPT. Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, với những phương hướng, mục tiêu trong thời gian tới công tác thi đua khen thưởng tiếp tục sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, động viên, cổ vũ toàn thể CBCNV của VNPT tiếp tục vượt qua những khó khăn, tiếp tục giành những thắng lợi mới.
 
Theo: www.vnpt.com.vn
Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết