Hội đồng truyền thống lịch sử

Quyết định số 696/QĐ-BBBVT, ngày 28/7/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc thành lập Hội đồng Lịch sử truyền thống Bộ Bưu chính, Viễn thông

Thứ Hai, 06/11/2006, 14:44

- Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng Lịch sử truyền thống Bộ Bưu chính Viễn thông (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên như sau:

l. Ông Đỗ Trung Tá, Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông - Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông – Phó Chủ tịch Thường trực.

3. Ông Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam – Phó Chủ tịch.

4. Ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – Phó Chủ tịch.

5. Ông Nguyễn Khắc Lập, Chánh Văn phòng Bộ Bưu chính Viễn thông - Ủy viên Thường trực.

6. Ông Nguyễn Quý Trịnh, Trưởng phòng Thi đua Khen thưởng và Lịch sử truyền thống, Văn phòng Bộ Bưu chính Viễn thông - Ủy viên Thư ký.

7.Ông Bùi Như Uyên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kế hoạch – Tài chính - Ủy viên.

9. Ông Vũ Hồng Hoà, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Ủy viên.

10. Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số Vô truyến điện - Ủy viên.

11. Bà Nguyễn Thị Bích, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) - Ủy viên.

12. Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Ban Chính sách kinh tế xã hội, Công đoàn Bưu điện Việt Nam - Ủy viên.

13. Ông Lê Văn Long, Trưởng Ban Thi đua – Tuyên truyền, Công đoàn Bưu điện Việt Nam - Ủy viên.

14. Ông Trần Mạnh Hùng, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên.

15. Ông Phan Hoàng Đức, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên.

16. Ông Lý Kiệt, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên

17. Ông Đỗ Ngọc Bình, Ủy viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên.

18. Ông Lê Bá Ô, Chánh Văn phòng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên.

19. Ông Đào Đức Thụ, Trưởng Ban Thi đua - Truyền Thống, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên.

20. Ông Lê Khắc Kiên, Trưởng Ban Đầu tư Phát triển, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Ủy viên.

Điều 2: Hội đồng có Bộ phận thường trực gồm: Phó Chủ tịch Thường trực, Ủy viên Thường trực, Ủy viên Thư ký.

Điều 3: Hội đồng có Tổ thư ký giúp việc gồm: Trưởng phòng Thi đua Khen thưởng và Lịch sử truyền thống, Văn phòng Bộ Bưu chính Viễn thông, làm Tổ trưởng, Trưởng Ban Thi đua – Tuyên truyền, Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Trưởng Ban Thi đua - Truyền Thống, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam làm Tổ phó; các chuyên viên Phòng Thi đua Khen thưởng và Lịch sử truyền thống- Văn phòng Bộ Bưu chính Viễn thông, chuyên viên Ban Thi đua - Truyền Thống, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, chuyên viên Ban Thi đua - Truyền Thống Công đoàn Bưu điện Việt Nam là các Tổ viên.

Điều 4: Hội đồng hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Lịch sử truyền thống Bộ Bưu chính Viễn thông, được ban hành theo Quyết định số 155/2003/QĐ-BBCVT ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Bộ Bưu chính Viễn thông.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 59/2003/QĐ-BBCVT ngày 21/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông.

Điều 6: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                   BỘ TRƯỞNG
                  Đã ký: Đỗ Trung Tá


Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết