Cơ quan CĐBĐVN

Ban Tổ chức

Thứ Ba, 16/12/2003, 10:01

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam (Ban hành theo Quyết định số  837/QĐ-CĐBĐ ngày 30/9/2011 của Công đoàn Bưu điện Việt Nam).

1. Chức năng

 Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ về: công tác tổ chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, phối hợp thực hiện chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; xây dựng và hướng dẫn chỉ đạo chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp phát, sử dụng thẻ đoàn viên công đoàn.

- Hướng dẫn triển khai việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phối hợp kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ. Thẩm định và trình Ban Thường vụ các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; thẩm tra, xác minh đối cán bộ công đoàn khi có yêu cầu.

- Giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành quản lý tổ chức bộ máy, biên chế chuyên trách các ban, văn phòng thuộc Cơ quan Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu Điện Việt Nam. Dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ, việc thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức công đoàn.

- Giúp Ban Thường vụ quản lý đội ngũ cán bộ công đoàn, bao gồm các công việc: quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn;

 - Hướng dẫn việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; Xây dựng và chỉ đạo quy hoạch cán bộ công đoàn cho các kỳ đại hội công đoàn các cấp.

- Chủ động, phối hợp xây dựng quy chế mối quan hệ phối hợp công tác của Ban Thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam với Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Hướng dẫn công đoàn các đơn vị  xây dựng quy chế mối quan hệ phối hợp công tác với lãnh đạo chuyên môn cùng cấp.

- Giúp Ban Thường vụ xét duyệt và đề nghị khen tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, cho cán bộ, đoàn viên theo quy định; tổng hợp giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xét, công nhận kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh hàng năm; phối hợp xét duyệt khen thưởng và đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng các đơn vị trong tổ chức công đoàn;

- Giúp Ban Thường vụ hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức hoạt động cụm công đoàn. Giúp Thủ trưởng Cơ quan thực hiện các nội dung công việc đối với cán bộ công nhân viên Cơ quan có liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ,đột xuất và báo cáo chuyên đề theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Công đoàn Bưu Điện Việt Nam phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Tổ chức do Trưởng Ban quản lý, điều hành và có chuyên viên giúp việc.
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết