Cơ quan CĐBĐVN

Ban Chính sách - Pháp luật

Thứ Ba, 16/12/2003, 09:57

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và tổ chức bộ máy của Ban Chính sách - Pháp luật Công đoàn Bưu Điện Việt Nam. (Ban hành theo Quyết định số  837/QĐ-CĐBĐ ngày 30/9/2011 của Công đoàn Bưu điện Việt Nam)).

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong lĩnh vực Chính sách - Pháp luật; tham gia, đề xuất những nội dung liên quan đến xây dựng và thực thi pháp luật, chính sách kinh tế - xã hội, chế độ chính sách đối với CNVC-LĐ; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CNVC-LĐ trong Tập đoàn; thực hiện dân chủ, xây dựng quan hệ lao động hài hoà ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; tổ chức chỉ đạo công tác bảo hộ lao động; hướng dẫn các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, các hoạt động xã hội, xã hội từ thiện.

2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu tham mưu, đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, BHYT … liên quan đến CNVC-LĐ.

- Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng văn bản pháp luật. Tham mưu, đề xuất, giúp Ban Thường vụ tổ chức việc sơ kết, tổng kết thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, các Nghị quyết chuyên đề liên quan đến chính sách đối với người lao động trong Tập đoàn.

 - Giúp Ban Thường vụ tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện các quy chế, cơ chế, quy định có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích của người lao động; việc sử dụng các nguồn quỹ tập trung, theo dõi hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện.

- Theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, việc tổ chức Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị người lao động; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Giúp Ban Thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể.

- Giúp Ban Thường vụ tổ chức kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVC-LĐ; chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, pháp luật về lao động, Luật Công đoàn; hướng dẫn hoạt động tuyên tuyền, giáo dục phổ biến pháp luật lao động trong CNVC-LĐ.

- Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện công tác An toàn Vệ sinh lao động, tham mưu giúp Ban Thường vụ và Hội đồng BHLĐ Tập đoàn thẩm định, đề xuất xét khen thưởng phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”.

 - Theo dõi, hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc thực hiện vai trò tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động trong các vụ án lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp.

- Hướng dẫn và thực hiện vai trò thường trực công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Giúp Ban Thường vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp luật Công đoàn Bưu Điện Việt Nam và các cấp công đoàn.

- Tham mưu, đề xuất với Ban thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam trong việc vận động đóng góp tạo lập, sử dụng các nguồn quỹ do CBCNVC đóng góp; hướng dẫn công đoàn các đơn vị cùng với chuyên môn vận động CBCNVC làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, xoá đói giảm nghèo...

- Phối hợp với các Ban chức năng của Tập đoàn BCVTVN và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai các nội dung chương trình có liên quan.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề theo quy định. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực Công đoàn Bưu Điện Việt Nam phân công.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Chính sách - Pháp luật do Trưởng Ban quản lý, điều hành, có các chuyên viên giúp việc.
Vị trí 2
Vị trí 3

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết