Các kỳ Đại hội CĐBDVN

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM KHOÁ XII

Thứ Ba, 25/10/2005, 10:13

Nhiệm kỳ 2003-2008 (Đại hội họp từ ngày 27-28-29/5/2003 tại Cung văn hoá hữu nghị TP. Hà Nội) Tổng số đại biểu triệu tập 300 người, có mặt 300 người)  

1.Đ/c Phan Hoàng Đức             -Chủ tịch
2.Đ/c Hoàng Huy Loạt              -Phó Chủ tịch
3.Đ/c Đinh Văn Hán                 -Phó Chủ tịch
4.Đ/c Vũ Thị Quán                   -Phó Chủ tịch
5.Đ/c Trần Thị Ngọc Bình        -Uỷ viên BTV, Thứ trưởng Bộ BCVT
6.Đ/c Lý Kiệt                            -Uỷ viên BTV, Phó TGĐ, TCT BCVTVN
7.Đ/c Nguyễn Thanh Sự            -Uỷ viên BTV, TrBan CS KT-XH CĐBĐVN
8.Đ/c Bùi Thanh Thọ                -Uỷ viên BTV, TrBan Tổ chức CĐBĐVN
9.Đ/c Vũ Thị Xuyến                  -Uỷ viên BTV, PtrBan Kế hoạch TCTy
10.Đ/c Trần Văn Dinh               -Uỷ viên BTV, CTCĐ BĐTP Hà Nội
11.Đ/c Nguyễn Đức Minh         -Uỷ viên BTV, PCTCĐ BĐTP Hồ Chí Minh
12.Đ/c Nguyễn Văn Nhiễn         -Uỷ viên BCH, TrBan Tài chính TCTy
13.Đ/c Phạm Mạnh Khoáng      -Uỷ viên BCH, TrBan Tài chính CĐBĐVN
14.Đ/c Hoàng Trung Hải           -Uỷ viên BCH, Giám đốc Công ty GPC
15.Đ/c Nguyễn Thị Kiền            -Uỷ viên BCH, TrBan Nữ công CĐBĐVN
16.Đ/c Nguyễn Bá Đức             -Uỷ viên BCH, PGĐ Công ty VTN
17.Đ/c Phạm Chương               -Uỷ viên BCH, Giám đốc BĐT Đồng Nai
18.Đ/c Ngô Quang Thạch         -Uỷ viên BCH, Giám đốc BĐT Cần Thơ
19.Đ/c Phạm Quang Thành       -Uỷ viên BCH, CTCĐ BĐT Đắc Lắc
20.Đ/c Nguyễn Văn Ký             -Uỷ viên BCH, CTCĐ BĐT Đồng Tháp
21.Đ/c Lê Thanh Hùng              -Uỷ viên BCH, PGĐ BĐT Bình Định
22.Đ/c Nguyễn Văn Thức         -Uỷ viên BCH, PGĐ,CTCĐ BĐT Hoà Bình
23.Đ/c Trần Xuân Trọng           -Uỷ viên BCH, CTCĐ BĐT Thái Nguyên
24.Đ/c Nguyễn Trọng Lý          -Uỷ viên BCH, CTCĐ BĐT Nghệ An
25.Đ/c Lê Thanh Thu Hà          -Uỷ viên BCH, PGĐ,PCTCĐ BĐTP Đà Nẵng
26.Đ/c Đào Văn Tuyền             -Uỷ viên BCH, CTCĐ BĐT Phú Thọ
27.Đ/c Nguyễn Minh Hồng        -Uỷ viên BCH, Chánh Văn phòng Bộ BCVT
28.Đ/c Bùi Quốc Việt               -Uỷ viên BCH, GĐốc Trung tâm TT Bưu điện
29.Đ/c Lê Ngọc Đức                -Uỷ viên BCH, Giám đốc BĐT Thanh Hoá
30.Đ/c Triệu Tiến Thắng           -Uỷ viên BCH, Phó Chánh VP CĐBĐVN
31.Đ/c Phùng Văn Vận             -Uỷ viên BCH, Giám đốc Học viện CN BCVT
32.Đ/c Trần Công Biên             -Uỷ viên BCH, Giám đốc Nhà máy Thiết bị BĐ
33.Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư     -Uỷ viên BCH, Chủ nhiệm UBKT CĐBĐVN
34.Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vĩnh  -Uỷ viên BCH, PBan Bưu chính PHBC TCTy
35.Đ/c Nguyễn Ngọc Bách        -Uỷ viên BCH, CTCĐ Cty Cổ phần Sa Com

Uỷ Ban Kiểm tra:
1.Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư       -Chủ nhiệm
2.Đ/c Lục Văn Kinh                  -Uỷ viên UBKT ( TrBan Thanh tra TCTy)
3.Đ/c Nguyễn Thanh Hải           -Uỷ viên UBKT (Chánh Thanh tra Bộ BCVT)
4.Đ/c Trần Quang Thưởng        -Uỷ viên UBKT (PBan Tài chính TCTy)
5.Đ/c Lê Hữu Phiếu                  -Uỷ viên UBKT (PChánh VP BĐTP Hà Nội)
6.Đ/c Dương Văn Hà                -Uỷ viên UBKT (CTCĐ BĐT Thừa Thiên Huế)
7.Đ/c Lương Xuân Khải            -Uỷ viên UBKT (TrBan ATVSLĐBĐTP HCM).

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam mở rộng lần thứ 5 khoá XII được tổ chức vào ngày 30/8/2005 tại Hà Nội đã bầu bổ sung các đồng chí sau:
01 Phó Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Thanh Sự, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách Kinh tế Xã hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam.
02 Uỷ viên Ban Thường vụ: Đ/c Phạm Mạnh Khoáng, Uỷ viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Tài chính Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Đ/c Nguyễn Minh Hồng, Uỷ viên Ban Chấp hành, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Bưu chính, Viễn thông.
02 Uỷ viên Ban Chấp hành: Đ/c Hoàng Thị Tuyên, Phó Bí thư Đảng uỷ Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Đ/c Nguyễn Khắc Lập, Chánh Văn phòng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ 7 khoá XII được tổ chức vào ngày 16/3/2006 tại Hà Nội đã bầu bổ sung các đồng chí sau:
- Đ/c Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam
- Đ/c Hoàng Thị Tuyên, Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam
- Đ/c Lê Văn Long, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam.
Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII hiện nay:
1. Đ/c Hoàng Huy Loạt - Chủ tịch
2. Đ/c Nguyễn Thanh Sự - Phó Chủ tịch thường trực
3. Đ/c Hoàng Thị Tuyên - Phó Chủ tịch
4. Đ/c Nguyễn Minh Hồng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Bộ BCVT
5. Đ/c Lý Kiệt - Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên HĐQT Tập đoàn BCVT VN
6. Đ/c Phạm Mạnh Khoáng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính CĐBĐVN
7. Đ/c Bùi Thanh Thọ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức CĐBĐVN
8. Đ/c Vũ Thị Xuyến - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Kế hoạch Tập đoàn BCVT VN
9. Đ/c Trần Văn Dinh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn BĐTP Hà Nội
10. Đ/c Nguyễn Đức Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn BĐ TP Hồ Chí Minh
11. Đ/c Nguyễn Văn Nhiễn - Uỷ viên Ban chấp hành, Trưởng ban Tài chính Tập đoàn BCVT VN
12. Đ/c Nguyễn Khắc Lập - Uỷ viên Ban chấp hành, Chánh Văn phòng Bộ Bưu chính, Viễn thông
13. Đ/c Hoàng Trung Hải - Uỷ viên Ban chấp hành, Giám đốc Công ty Dịch vụ Viễn thông (GPC)
14. Đ/c Nguyễn Thị Kiền - Uỷ viên Ban chấp hành, Trưởng ban Nữ công CĐBĐVN
15. Đ/c Nguyễn Bá Đức - Uỷ viên Ban chấp hành, Giám đốc Bưu điện tỉnh Hà Tây
16. Đ/c Phạm Chương - Uỷ viên Ban chấp hành, Giám đốc BĐT Đồng Nai
17. Đ/c Ngô Quang Thạch - Uỷ viên Ban chấp hành, Giám đốc Công ty Viễn thông Cần Thơ - Hậu Giang
18. Đ/c Phạm Quang Thành - Uỷ viên Ban chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Công ty Viễn thông Đắc Lắc - Đắc Nông
19. Đ/c Nguyễn Văn Ký - Uỷ viên Ban chấp hành, Chủ tịch Công đoàn BĐT Đồng Tháp
20. Đ/c Lê Thanh Hùng - Uỷ viên Ban chấp hành, Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Định
21. Đ/c Nguyễn Văn Thức - Uỷ viên Ban chấp hành, Phó Giám đốc,Chủ tịch Công đoàn BĐT Hoà Bình
22. Đ/c Trần Xuân Trọng - Uỷ viên Ban chấp hành, Chủ tịch Công đoàn BĐT Thái Nguyên
23. Đ/c Nguyễn Trọng Lý - Uỷ viên Ban chấp hành, Chủ tịch Công đoàn BĐT Nghệ An
24. Đ/c Lê Thanh Thu Hà - Uỷ viên Ban chấp hành, Phó Giám đốc,PChủ tịch Công đoàn BĐTP Đà Nẵng
25. Đ/c Đào Văn Tuyền - Uỷ viên Ban chấp hành, Chủ tịch Công đoàn BĐT Phú Thọ
26. Đ/c Lê Văn Long - Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam
27. Đ/c Bùi Quốc Việt - Uỷ viên Ban chấp hành, GĐốc Trung tâm TT Bưu điện
28. Đ/c Lê Ngọc Đức - Uỷ viên Ban chấp hành, Giám đốc BĐT Thanh Hoá
29. Đ/c Triệu Tiến Thắng - Uỷ viên Ban chấp hành, Chánh VP CĐBĐVN
30. Đ/c Phùng Văn Vận - Uỷ viên Ban chấp hành, Giám đốc Học viện CN BCVT
31. Đ/c Trần Công Biên - Uỷ viên Ban chấp hành, Giám đốc Nhà máy Thiết bị BĐ
32. Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư - Uỷ viên Ban chấp hành, Chủ nhiệm UBKT CĐBĐVN
33. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Vĩnh - Uỷ viên Ban chấp hành, PBan Bưu chính PHBC Tập đoàn BCVT VN
34. Đ/c Nguyễn Ngọc Bách - Uỷ viên Ban chấp hành, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sa Com
Uỷ Ban Kiểm tra:
1. Đ/c Nguyễn Thị Anh Thư - Chủ nhiệm
2. Đ/c Lục Văn Kinh - Uỷ viên UBKT (Trưởng ban Thanh tra Tập đoàn BCVT VN)
3. Đ/c Nguyễn Thanh Hải - Uỷ viên UBKT (Chánh Thanh tra Bộ BCVT)
4. Đ/c Trần Quang Thưởng - Uỷ viên UBKT (PBan Tài chính Tập đoàn BCVT VN)
5. Đ/c Lê Hữu Phiếu - Uỷ viên UBKT (PChánh VP BĐTP Hà Nội)
6. Đ/c Dương Văn Hà - Uỷ viên UBKT (Chủ tịch Công đoàn BĐT Thừa Thiên Huế)
7. Đ/c Lương Xuân Khải - Uỷ viên UBKT (Trưởng ban ATVSLĐBĐTP HCM).
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết