Các kỳ Đại hội CĐBDVN

Nghị quyết số 421/NQ ĐH12 ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Đại hội Đại biểu Lần thứ XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Thứ Năm, 06/01/2005, 15:25

Đại hội đại biểu lần thứ XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam họp từ ngày 27 đến 29-5-2003 tại Thủ đô Hà Nội, 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 9 vạn đoàn viên và lao động trong Ngành về dự. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 1998-2003 của Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN khoá XI; Đại hội vui mừng được đón tiếp đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn An Lương, phó Chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn LĐVN; đồng chí Đỗ Trung Tá, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, viễn thông; đồng chí Vũ Văn Luân, Uỷ viên Ban chấp hành TLĐLĐVN, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty BCVTVN, phát biểu với Đại hội các đồng chí đã biểu dương khen ngợi CBCVNC Bưu điện và cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bưu điện Việt Nam về thành tích đạt được trong những năm qua và nhấn mạnh những mục tiêu nhiệm vụ về phát triển Ngành, về xây dựng đội ngũ và hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới. Đó là sự cổ vũ lớn lao đối với Đại hội và CBCNVC toàn ngành; là những định hướng quan trọng cho phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn Bưu điện Việt Nam trong nhiệm kỳ 2003-2008.

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo của BCH Công đoàn Bưu điện Việt Nam kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, bầu Ban Chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt nam nhiệm kỳ XII gồm 35 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội IX Công đoàn Việt Nam gồm 12 đồng chí và quyết nghị các mục tiêu chính của Công đoàn Bưu điện VN nhiệm kỳ XII như sau:

1. Mục tiêu về sản xuất kinh doanh và phục vụ: Động viên cán bộ công nhân viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động phát huy cao độ sức lực và trí tuệ, khai thác có hiệu quả cao nhất về tiền vốn, thiết bị, cơ sở vật chất và các nguồn lực để hoàn thành và vượt mức kế hoạch hàng năm, đạt tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước từ 10% trở lên.

2. Mục tiêu về quản lý: Vận động cán bộ, công nhân viên chức đổi mới tổ chức và nâng cao năng lực quản lý, tạo môi trường và hành lang pháp lý cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy nội lực; chuẩn bị mọi khả năng và điều kiện để giành thắng lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Mục tiêu về đời sống và chính sách xã hội: Trên cơ sở tạo việc làm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống CBCNVC phấn đấu tăng thu nhập hàng năm từ 5% trở lên. Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội; tổ chức, xây dựng và phát huy hiệu quả các cơ sở chăm lo sức khoẻ, các hoạt động văn hoá - thể thao cho CBCNVC.

4. Mục tiêu về Xây dựng đội ngũ: Đổi mới và đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn cho CBCNVC đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn cách mạng mới. Hàng năm bình quân có từ 30 - 35% CBCNV được học tập bằng các hình thức, trong nhiệm kỳ phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ, viên chức có trình độ cao đẳng và đại học từ 35% trở lên.

5. Mục tiêu về xây dựng Tổ chức công đoàn: Nghiên cứu đổi mới tổ chức công đoàn Bưu điện Việt Nam phù hợp với giai đoạn mới; Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động cụm công đoàn, nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn. Phấn đấu hàng năm có 90% trở lên số công đoàn đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đại hội giao cho BCH Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII căn cứ các ý kiến của các đại biểu dự đại hội để hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành, đồng thời vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết IX Công đoàn Việt Nam, kết hợp với thực tiễn của Ngành để cụ thể hoá các nội dung của 5 nhiệm vụ, 3 cuộc vận động, 10 chương trình hành động, thành các nghị quyết chuyên đề; đưa nghị quyết Đại hội trở thành ý chí, quyết tâm và chương trình hành động của hơn 9 vạn cán bộ đoàn viên công nhân viên; góp phần hoàn thành thắng lợi chiến lược hội nhập và phát triển của Bưu chính viễn thông VN, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Với tinh thần kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới, phát triển Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân viên trong toàn Ngành hãy phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang “Trung thành – Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo – Nghĩa tình”; đoàn kết phấn đấu xây dựng Ngành tiếp tục phát triển, xây dựng tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam ngày càng vững mạnh; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

               Đại hội Đại biểu lần thứ XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết