Các kỳ Đại hội CĐBDVN

Báo cáo Tổ chức hoạt động của Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ XI Mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ đại hội XII

Thứ Năm, 06/01/2005, 15:06

Phần ITổ chức và hoạt động của UBKT công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ XI Thực hiện Điều lệ Công đoàn BĐVN, Nghị quyết đại hội XI Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Nghị quyết của Ban Chấp hành và chương trình hoạt động kiểm tra hàng năm. Trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ XI vừa qua, UBKT Công đoàn các cấp đã tập trung thực hiện và đạt được những kết quả chủ yếu sau đây.

I. Công tác tổ chức cán bộ và hướng dẫn chỉ đạo.

1/ Công tác tổ chức cán bộ:


-Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và định hướng hoạt động kiểm tra đã được đại hội XI Công đoàn BĐVN thông qua; căn cứ vào nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN. Ngay sau đại hội XI Công đoàn BĐVN, Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn BĐVN đã tập trung xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các uỷ viên UBKT để thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời UBKT đã chỉ đạo UBKT công đoàn các đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các Uỷ viên uỷ ban kiểm tra. Trong nhiệm kỳ đã có trên 70/112 UBKT các cấp xây dựng và thực hiện tốt quy chế hoạt động của UBKT. Hàng năm Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn BĐVN đã hướng dẫn chỉ đạo UBKT công đoàn các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện nhiệm vụ của Uỷ Ban Kiểm tra.

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp; đến nay hệ thống tổ chức Uỷ Ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã được kiện toàn, sắp xếp ổn định, phù hợp với thực tế của mỗi cấp công đoàn. Đội ngũ cán bộ Uỷ Ban Kiểm tra tiếp tục được tăng cường, bổ sung, bầu mới; được quan tâm cả về cơ cấu, số lượng và chất lượng; một số đồng chí chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra là Phó Chủ tịch, hầu hết là Uỷ viên Ban Thường vụ ; đại đa số các đồng chí Uỷ viên UBKT được cơ cấu từ các đơn vị có nghiệp vụ chuyên môn, am hiểu pháp luật và các chế độ chính sách. Uỷ Ban Kiểm tra công đoàn BĐVN có 7 người trong đó có 2 đồng chí nữ, 100% có trình độ đại học; đồng chí chủ nhiệm Uỷ Ban Kiểm tra làm việc tại Cơ quan Công đoàn BĐVN, 6 đồng chí Uỷ viên kiêm nhiệm công tác tại các đơn vị trong ngành. Tổng số Uỷ Ban Kiểm tra công đoàn trực thuộc Công đoàn BĐVN là 112 đơn vị , có 5 đơn vị chỉ phân công 1 đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành công đoàn làm nhiệm vụ kiểm tra; Tổng số cán bộ làm công tác kiểm tra là 419 người.

2/ Công tác nghiên cứu, hướng dẫn chỉ đạo:

-Công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra, được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt. Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn BĐVN đã tổ chức được 13 lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho Chủ nhiệm và uỷ viên UBKT công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc với trên 300 đồng chí ; trực tiếp hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra và cung cấp tài liệu để công đoàn các đơn vị tổ chức tập huấn hoặc nghiên cứu vận dụng trong thực tế. Về công tác nghiên cứu, hướng dẫn chỉ đạo, UBKT Công đoàn BĐVN đã soạn thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn UBKT cấp dưới thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng chương trình công tác hàng năm, xây dựng quy chế làm việc, phân loại hoạt động UBKT… đạt được nhiều kết quả thiết thực. Qua tổng hợp phân loại hàng năm, số UBKT đạt loại khá và xuất sắc bình quân hàng năm từ 70-80% so với tổng số UBKT, từ năm 2000 đến nay không còn UBKT xếp loại yếu kém.

II. Về thực hiện nhiệm vụ của Uỷ Ban Kiểm tra.

1/ Tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam:

-Thực hiện sự chỉ đạo và hướng dẫn của UBKT Tổng liên đoàn LĐVN; của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn BĐVN, Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã xây dựng được chương trình kế hoạch kiểm tra. Trong 5 năm qua, UBKT Công đoàn BĐVN đã kiểm tra việc chấp hành Điều lệ ở 75 đơn vị  trực thuộc. Theo số liệu tổng hợp báo cáo hàng năm có 80% UBKT công đoàn đã thực hiện việc kiểm tra đồng cấp, 60-80% UBKT các cấp đã tổ chức kiểm tra hoạt động cấp dưới. Qua thống kê số liệu cho thấy số lượng báo cáo các cuộc kiểm tra các cấp từ ngành đế cơ sở hàng năm đều tăng, với nội dung cụ thể thiết thực, tập trung vào việc kiểm tra thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết; thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa chuyên môn và công đoàn; quy chế phối hợp hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ; công tác quản lý cán bộ đoàn viên; công tác phát triển đoàn viên; công tác Tài chính công đoàn và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác vận động CB CNVC đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu và thực hành tiết kiệm.

Từ thực tiễn và kết quả kiểm tra cho thấy, các công đoàn đã chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị nghị quyết của Đảng, của Tổng liên đoàn LĐVN, của chuyên môn và công đoàn ngành đều được tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến cấp cơ sở, đến cán bộ đoàn viên; chế độ sinh hoạt công đoàn được duy trì; nội dung và phương thức hoạt động từng bước được đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; phát huy được dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; tăng cường công tác thông tin báo cáo, phản ánh kịp thời các hoạt động của tổ chức công đoàn. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các quy chế nội bộ; công tác quản lý, phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh được các cấp công đoàn quan tâm đúng mức. Góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, hàng năm qua tổng kết số công đoàn cơ sở vững mạnh đạt trên 90%; một số đơn vị đạt 100% số công đoàn cơ sở vững mạnh. Tuy vậy, ở một số công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn chưa đảm bảo được chế độ sinh hoạt định kỳ; nội dung sinh hoạt còn hình thức; chưa thực hiện được đầy đủ những quy định về việc ghi chép sổ nghị quyết, biên bản hội nghị, chương trình hội họp; chế độ thông tin báo cáo còn ít và chậm so với yêu cầu đề ra.

2/ Tổ chức kiểm tra Tài chính công đoàn:

-Hàng năm căn cứ vào hướng dẫn của UBKT Tổng liên đoàn LĐVN,căn cứ vào nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN; UBKT Công đoàn BĐVN đã xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra Tài chính công đoàn. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Công đoàn BĐVN đã kiểm tra đồng cấp  về tài chính công đoàn mỗi năm 1 lần và thực hiện việc kiểm tra các nguồn quỹ về Hỗ trợ Nhà ở, quỹ chính sách xã hội, quỹ Tài năng trẻ Bưu điện theo quy chế liên tịch của Lãnh đạo ngành; kết quả thu, chi tài chính hàng năm và 5 năm qua của Công đoàn BĐVN, UBKT đã báo cáo với hội nghị BCH Công đoàn BĐVN lần thứ 10 khoá XI; Trong nhiệm kỳ vừa qua UBKT Công đoàn BĐVN đã tổ chức kiểm tra trên 100 lượt tại công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở, chỉ đạo và hướng dẫn UBKT công đoàn các đơn vị trực thuộc tổ chức kiểm tra Tài chính đồng cấp và cấp dưới bình quân hàng năm thực hiện được từ 1 đến 2 lần, chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên, nội dung kiểm tra tập trung vào việc thu 2%, thu đoàn phí, thu khác; chi tài chính, chi khác, nộp tài chính lên công đoàn cấp trên..

- Qua kết quả kiểm tra hàng năm cho thấy công tác quản lý sử dụng kinh phí công đoàn 2%, đoàn phí công đoàn 1%, được công đoàn các cấp đảm bảo thu chi đúng chế độ và phần lớn các đơn vị thực hiện nộp cấp trên đúng tỷ lệ và thời gian quy định. Góp phần đáng kể vào kết quả hoạt động của công đoàn các cấp từ cơ sở đến toàn ngành. Công tác quản lý thu chi có nhiều tiến bộ, sổ sách kế toán, mẫu biểu,chứng từ được ghi chép rõ ràng theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng liên đoàn, chưa có đơn vị, cá nhân nào để xẩy ra thất thoát hoặc chiếm dụng tài chính công đoàn. Ngoài việc quản lý quỹ công đoàn, một số đơn vị cơ sở đã phối hợp với chuyên môn khai thác thêm các nguồn thu khác góp phần phục vụ tốt cho hoạt động của tổ chức công đoàn.

-Qua kiểm tra hàng năm, bên cạnh những ưu điểm nêu trên; công tác tài chính của công đoàn một số đơn vị cũng còn những khuyết điểm tồn tại như: về thu 2%, chuyên môn trích đủ nhưng chuyển sang công đoàn còn chậm, một số nơi chưa thực hiện trích nộp đủ kinh phí lên công đoàn cấp trên theo kết quả thực thu; thu đoàn phí công đoàn còn thấp hơn mức quy định. Công tác lập dự toán, báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm từ công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở về công đoàn Ngành nhìn chung còn chậm so với thời gian quy định, một số đơn vị còn chưa mở tài khoản của công đoàn. Quá trình kiểm tra, những tồn tại trên đã được nhắc nhở, hướng dẫn, kiến nghị trong biên bản kiểm tra; qua báo cáo và phúc tra, những khuyết điểm trên đã từng bước được khắc phục.

3/ Kết quả giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo:

-Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn BĐVN đã nhận được 171 đơn thư khiếu nại tố cáo của cán bộ công nhân viên; trong đó có 3 đơn thuộc thẩm quyền Công đoàn BĐVN đã giải quyết xong; số đơn thư còn lại đã chuyển đến các cơ quan chuyên môn và công đoàn cấp dưới xem xét giải quyết dứt điểm. Công đoàn đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở nhận được 209 đơn thư thuộc quyền công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết, số đơn thư trên đã được giải quyết dứt điểm, không còn tồn đọng. Nội dung đơn thư khiếu nại tố cáo gửi đến công đoàn thuộc nhiều loại thẩm quyền, với nhiều nội dung tập trung vào việc đền bù giải phóng mặt bằng, xử lý kỷ luật buộc thôi việc, sắp xếp bố trí việc làm, phản ánh về việc làm sai trái mất dân chủ của lãnh đạo, thắc mắc về việc thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, cán bộ công nhân viên vi phạm thể lệ, nghiệp vụ …

-Hàng năm UBKT công đoàn ở nhiều đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với thanh tra đồng cấp để xây dựng chương trình phối hợp công tác; nhờ có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị làm công tác thanh tra, kiểm tra, nên các vụ việc khiếu tố đã được giải quyết thận trọng, đúng nguyên tắc, nhanh chóng kịp thời; bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ công nhân viên. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, UBKT công đoàn các cấp đã làm tốt việc tham mưu, đề xuất với cơ quan thường trực công đoàn các cấp giải quyết và tham gia giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến các cấp công đoàn; những đơn thư tố cáo dù không ký tên nhưng có nội dung biểu hiện ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, mất uy tín cán bộ và vi phạm quyền lợi của người lao động, UBKT đã thẩm tra, xác minh xem xét và gửi đến cơ sở nhắc nhở để có biện pháp kịp thời tự điều chỉnh nhằm đảm bảo đoàn kết nội bộ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Nhìn chung hàng năm đều tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế đến mức thấp nhất số đơn thư còn tồn đọng; các vụ việc đều được giải quyết có lý có tình; đúng pháp luật; góp phần tích cực vào việc đảm bảo sự đoàn kết, ổn định, phát triển của các đơn vị thành viên và trong toàn Ngành.

-Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng còn những tồn tại trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đó là: Sự phối hợp giữa các đơn vị thanh tra, kiểm tra của một số đơn vị chưa đồng bộ chặt chẽ; một số vụ việc phát hiện sớm, nhưng chưa tập trung giải quyết hoặc giải quyết chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tư tưởng của CB CNVC. Do chưa hiểu đầy đủ về nguyên tắc, CB CNVC ở một số đơn vị vẫn gửi đơn thư vượt cấp lên Công đoàn BĐVN.

III. Đánh giá và kết luận:

1/ Kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua:


Trong nhiệm kỳ XI vừa qua, công tác kiểm tra công đoàn các cấp trong ngành đã bám sát chương trình công tác, xác định công tác trọng tâm trong từng thời gian để tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung công việc, đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định, UBKT công đoàn các cấp từ ngành đến cơ sở đã tập trung làm tốt 3 nhiệm vụ chủ yếu về công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Công tác kiểm tra Tài chính công đoàn; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kết quả của công tác kiểm tra đã góp phần đáng kể vào việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn; công tác quản lý các nguồn quỹ Hỗ trợ và khuyến khích Bưu điện, quản lý và sử dụng quỹ công đoàn tập trung của cơ sở, của ngành được thực hiện theo đúng các chế độ quy định của Nhà nước, Tổng liên đoàn LĐVN và của Ngành; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện đúng thẩm quyền, kịp thời, bảo vệ được quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công nhân viên,lao động, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam góp phần đáng kể vào việc xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh.

2/ Những khuyết nhược điểm và tồn tại:

-Uỷ Ban Kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở tại một số đơn vị năng lực trình độ nghiệp vụ kiểm tra công đoàn còn hạn chế, thời gian nghiên cứu và tổ chức hoạt động còn ít, chưa xây dựng được chương trình kiểm tra hàng năm, sự quan tâm của thường vụ, BCH chưa đúng mức đến công tác kiểm tra.

- Quá trình tổ chức kiểm tra còn những sai sót về thủ tục nghiệp vụ, biên bản kết luận không cụ thể còn nể nang và sợ va chạm. Việc tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ UBKT đã được quan tâm thực hiện, nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Sự phân định trách nhiệm giữa công tác của thanh tra nhân dân cơ sở với Uỷ Ban Kiểm tra công đoàn còn có những vụ việc trùng lặp.

-Nhiệm vụ phối hợp và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở công đoàn cấp cơ sở còn hạn chế; UBKT công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở còn ít chủ động đề xuất với Ban thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách theo luật công đoàn. Công tác thông tin báo cáo theo yêu cầu của UBKT cấp trên còn ít và chậm trễ; chưa có cơ chế chính sách phù hợp để động viên khuyến khích đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

Phần II
Chương trình công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ 2003-2008

Để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XII Công đoàn BĐVN; hoạt động của UBKT công đoàn các cấp cần sớm khắc phục những khuyết nhược điểm tồn tại nêu trên, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ và nội dung công việc trọng tâm sau đây:

1/ Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam:

-Tổ chức kiểm tra việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, trong hoạt động công đoàn; việc xây dựng và thực hiện các nghị quyết, quy chế, lề lối làm việc, công tác quản lý và phát triển đoàn viên, chế độ thông tin báo cáo, xây dựng tổ chức công đoàn .

-Căn cứ vào các nội dung nêu trên, UBKT công đoàn các cấp chủ động xây dựng chương trình cụ thể ở cấp mình và chỉ đạo cấp dưới triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ. Phấn đấu ở mỗi cấp công đoàn đều phải tăng số lần kiểm tra so với nhiệm kỳ vừa qua. Sau kiểm tra phải thu thập, xử lý thông tin kịp thời khắc phục ngay những tồn tại trong kiểm tra.

2/ Tổ chức kiểm tra Tài chính công đoàn:

-Kiểm tra việc quản lý, thu chi kinh phí công đoàn 2% và đoàn phí công đoàn, tiến hành kiểm tra đồng cấp theo định kỳ và kiểm tra cấp dưới phù hợp với chương trình công tác và điều kiện của UBKT công đoàn mỗi cấp.

-Phối hợp với các cơ quan thanh tra chuyên môn tổ chức kiểm tra các nguồn quỹ mà công đoàn đại diện quản lý hoặc tham gia quản lý; kiểm tra việc hoạt động kinh tế và các nguồn thu khác của công đoàn ( nếu có).

3/ Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo:

-Các cấp công đoàn căn cứ quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại,tố cáo của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN, để tổ chức thực hiện tốt việc tiếp đoàn viên, cán bộ công nhân viên chức đến công đoàn khiếu nại, tố cáo.

-Quá trình tiếp nhận đơn thư, cần khẩn trương giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của công đoàn và tham gia giải quyết kịp thời các đơn thư có liên quan; coi trọng các vụ việc phát sinh từ cơ sở. Hướng dẫn công nhân viên chức, lao động thực hiện đúng quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

4/ Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới phương pháp hoạt động của Uỷ Ban Kiểm tra các cấp:

-Công đoàn và UBKT các cấp công đoàn cần tiếp tục rà soát lại công tác tổ chức và cán bộ làm công tác kiểm tra; bố trí đủ số lượng và tạo điều kiện cho cán bộ kiểm tra hoạt động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, đi sâu đi sát cơ sở; tăng cường công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, để xây dựng chương trình công tác cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn.

-ở các cấp công đoàn cần quan tâm tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; sau đại hội công đoàn các cấp cần sớm ổn định tổ chức Uỷ Ban Kiểm tra, xây dựng quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Uỷ Ban Kiểm tra; kịp thời động viên khuyến khích cán bộ làm công tác kiểm tra của công đoàn các cấp.

5/ Một số đề xuất và kiến nghị trong nhiệm kỳ mới:

-Đề nghị Công đoàn BĐVN phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng công ty BCVTVN xây dựng quy chế mẫu về sự phối hợp giữa các tổ chức thanh tra, kiểm tra trong ngành đối với tổ chức kiểm tra của Đảng, kiểm tra của Công đoàn, Thanh tra công nhân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, làm cơ sở để các đơn vị trong ngành vận dụng thực hiện.

-Đề nghị với Công đoàn BĐVN nghiên cứu có chế độ khuyến khích, động viên đội ngũ làm công tác kiểm tra trong UBKT công đoàn các cấp, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các Uỷ viên Uỷ Ban Kiểm tra trong nhiệm kỳ mới; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam; thực hiện tốt công tác Thanh tra, kiểm tra của Ngành trong giai đoạn mới

                    Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn BĐVN

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết