Các kỳ Đại hội CĐBDVN

Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (tiếp theo phần thứ hai)

Thứ Năm, 06/01/2005, 14:09

4 - Công tác đổi mới tổ chức, nội dung hoạt động công đoàn và nâng cao năng lực cán bộ công đoànNội dung này được cụ thể hoá thành 2 chương trình, mục tiêu gồm: - Chương trình đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.- Chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ công đoàn.Với các nội dung hoạt động chủ yếu sau đây:Nghiên cứu xây dựng đề án đổi mới tổ chức Công đoàn BĐVN cho phù hợp với giai đoạn mới. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ, nội dung hoạt động của từng cấp công đoàn. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của cụm công đoàn, của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn; chú trọng đến chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp cổ phần. Phấn đấu hàng năm có 90% trở lên số công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Làm tốt công tác phát triển đoàn viên; quan tâm phát triển đoàn viên là những người làm công ăn lương, CNVC lao động trong các doanh nghiệp liên doanh, các công ty cổ phần, công ty TNHH. Phấn đấu kết nạp đoàn viên trong nhiệm kỳ đạt 90% trên tổng số lao động. Đổi mới và tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ công đoàn các cấp, từ tổ trưởng công đoàn trở lên đáp ứng kịp thời với phong trào CNVC và hoạt động của tổ chức công đoàn. Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ công đoàn các cấp, làm cơ sở cho việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công đoàn.

Phối hợp với các đoàn thể khác tiếp tục chỉ đạo triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội IX của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương; vận động CBCNVC tham gia xây dựng Đảng, chuyên môn, công đoàn trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia thực hiện cải cách hành chính, chống tham nhũng, chống quan liêu, lãng phí. Thông qua thực tiễn của phong trào CNVC và hoạt động công đoàn để phát hiện, giới thiệu những CBCNVC ưu tú để Đảng xem xét kết nạp và bồi dưỡng quy hoạch cán bộ. Phấn đấu phát triển 6.000 đảng viên mới trong nhiệm kỳ.

Thực hiện tốt chế độ thu, chi, thanh quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra tài chính của các cấp công đoàn; Nghiên cứu tổ chức triển khai các hoạt động kinh tế để tạo thêm nguồn kinh phí, góp phần hỗ trợ nguồn tài chính phục vụ cho phong trào CNVC và hoạt động công đoàn.

Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra định kỳ của các cấp công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thu, chi, thanh quyết toán tài chính công đoàn. Làm tốt chức năng cho Ban Thường vụ, Ban chấp hành công đoàn trong việc giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu tố của CBCNVC, cán bộ đoàn viên công đoàn theo đúng luật định. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân các cấp.

Cải tiến lề lối làm việc, thực sự phát huy dân chủ trong lãnh đạo quản lý, điều hành của Ban chấp hành và Ban thường vụ công đoàn các cấp. Tăng cường hiệu suất công tác, sửa đổi các quy chế và mối quan hệ công tác theo hướng quy  về trách nhiệm của tổ chức và của từng cá nhân, thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ từ tuyển dụng, bố trí, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ công đoàn. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ công đoàn, quan tâm đến công tác cán bộ nữ các cấp.

Cải cách thủ tục hành chính, giảm thiểu văn bản, chỉ đạo theo chương trình, theo điểm để nhân rộng, ứng dụng rộng rãi, có hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn, tin học hóa văn phòng công đoàn các cấp. Tổ chức xây dựng trang WEB và mạng thông tin công đoàn thống nhất trong Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

5 - Hoạt động và quan hệ đối ngoại của Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Vận động cán bộ công chức, công nhân viên chức phấn đấu nâng cao hiệu quả trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế nhằm phát huy tổng hợp sức mạnh nội lực kết hợp với ngoại lực trong quản lý và sản xuất kinh doanh, phục vụ tích cực cho sự phát triển của Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế đã đề ra.

Giữ vững và mở rộng quan hệ đối ngoại với Công đoàn Bưu điện các nước trên thế giới, trong khu vực; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt hơn nữa việc học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào CNVC và hoạt động công đoàn ngành nghề giữa các nước. Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, của Lãnh đạo ngành nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác quan hệ đối ngoại của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

III - Tổ chức thực hiện

Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ XII tập trung xây dựng nội dung 3 cuộc vận động và 10 chương trình, mục tiêu để chỉ đạo hoạt động trong suốt nhiệm kỳ.

Tổ chức truyền đạt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam đến CBCNVC, đoàn viên công đoàn; đồng thời các cấp công đoàn phải cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam cho phù hợp với thực tiễn và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tại công đoàn cấp mình.

Tăng cường công tác chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệm để bổ xung hoàn chỉnh, kiểm tra việc thực hiện gắn với công tác quản lý, với sản xuất kinh doanh, đi sát cơ sở, sát quần chúng và người lao động để đề xuất được nhiều giải pháp, biện pháp mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tổng Liên đoàn LĐVN, của Công đoàn Bưu điện Việt Nam; nâng cao vai trò trách nhiệm của thường trực; của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn các cấp, thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Nâng cao chất lượng công tác thông tin, báo cáo thống kê trong hệ thống tổ chức công đoàn từ cơ sở đến toàn ngành; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động của các cấp công đoàn. Làm tốt công tác sơ, tổng kết định kỳ theo quy định của Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam đặt ra là rất nặng nề đòi hỏi phải có sự phấn đấu, quyết tâm cao và hết sức có trách nhiệm của mỗi người đoàn viên và tổ chức công đoàn.

Với yêu cầu đó, Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên, CNVC lao động phát huy truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”, hãy hành động theo phương châm “Đoàn kết - Đổi mới – Hội nhập cạnh tranh thắng lợi” một cách sáng tạo đưa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam vào thực tế, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của giai đoạn chiến lược Hội nhập - Phát triển Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Cùng với giai cấp công nhân cả nước đi đầu trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX Đảng cộng sản Việt Nam, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”.

Ban chấp hành công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XI

Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết