Các kỳ Đại hội CĐBDVN

Báo cáo Kiểm điểm thực hiện nghị quyết đại hội xi và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ XII của Công đoàn Bưu điện Việt Nam (phần thứ hai)

Thứ Năm, 06/01/2005, 14:07

Phần thứ haiMục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ XII (2003 - 2008) A - Đặc điểm tình hình1 - Thuận lợi Đại hội IX của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương đã xác định đường lối phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH.  Quốc hội khoá XI đã quyết định thành lập Bộ Bưu chính Viễn thông; Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã trình Chính phủ đề án thành lập Tập đoàn kinh tế; Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển Bưu chính, Viễn thông đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.Xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế diễn ra nhanh chóng, thúc đẩy sự hợp tác và môi trường đầu tư kinh doanh; tạo ra những thời cơ, những thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cho sự phát triển của Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.Tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục ổn định và phát triển; đời sống của nhân dân, CBCNVC được cải thiện, nhu cầu thông tin phục vụ cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, phục vụ cuộc sống của nhân dân sẽ tăng lên; thị trường bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tiếp tục được mở rộng. Sau 15 năm đổi mới, đội ngũ CBCNVC của ngành đã lớn mạnh; tổ chức công đoàn các cấp đã trưởng thành, đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm hoạt động trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

2 - Khó khăn

Những tác động tiêu cực của toàn cầu hoá; sức ép quyết liệt của cạnh tranh trong quá trình tự do hoá thương mại, những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực v.v… đã và đang đặt ra những thách thức, những khó khăn không nhỏ đối với nền kinh tế xã hội của đất nước, đối với công tác tổ chức quản lý, đối với sản xuất kinh doanh của ngành.

Năng suất lao động thấp, tổ chức sản xuất kinh doanh và cơ chế hạch toán chưa có bước đột phá tạo động lực mạnh, tình trạng bao cấp và tư tưởng thoả mãn, yên bề, ỷ lại trong CBCNVC lao động đang là những trở lực lớn ảnh hưởng đến sức cạnh tranh và sự phát triển của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Quá trình đổi mới về tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh; quá trình chuyển đổi và phát triển của các thành phần kinh tế, sự chia sẻ về thị trường, thị phần các dịch vụ Bưu chính, Viễn thông sẽ tạo nên những biến động về số lượng, về chất lượng đội ngũ công nhân viên chức lao động. Việc sắp xếp lại doanh nghiệp, tinh giản biên chế sẽ dẫn đến tình trạng CNVC lao động thiếu hoặc không có việc làm; mối quan hệ lao động sẽ diễn ra phức tạp hơn.

Điều kiện tập hợp người lao động sẽ khó khăn; tư tưởng, tâm trạng của CNVC sẽ diễn biến phức tạp trước những biến động về việc làm, đời sống và các tiêu cực ngoài xã hội.

Những thuận lợi và khó khăn trong giai đoạn chiến lược Hội nhập - Phát triển trên đây đặt ra cho Công đoàn Bưu điện Việt Nam những yêu cầu mới, đòi hỏi:

• Tổ chức công đoàn phải tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm và truyền thống của 56 năm qua, bảo đảm sự ổn định về tổ chức và lực lượng, tiếp tục và kiên trì đổi mới, từng bước phát triển lớn mạnh.

• Tổ chức công đoàn phải tiếp tục giữ vai trò “Là người đồng hành tin cậy, người phản biện tích cực và người đồng tổ chức mọi thắng lợi cũng như chia sẻ mọi khó khăn với chuyên môn trong quá trình xây dựng và phát triển”, là cầu nối giữa quản lý nhà nước và SXKD, gắn với sản xuất và người lao động, giữ gìn sự đoàn kết tạo nên sức mạnh chung của ngành, đồng thời tổ chức công đoàn phải giữ gìn sự tin yêu, tín nhiệm của CBCNVC, thực sự là chỗ dựa và tổ ấm của người lao động.

• Tổ chức công đoàn phải dựa vào tình hình thực tế để hoạt động cụ thể hơn, thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Coi chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động là nhiệm vụ trung tâm; lấy chức năng vận động CBCNVC tham gia xây dựng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh, hiện đại là nhiệm vụ hàng đầu. Đồng thời cần tập trung giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đổi mới nhận thức, phong cách làm việc, ý thức kinh doanh, chuyển nhanh sang cơ chế thị trường; chú trọng xây dựng đội ngũ CNVC lớn mạnh về chất lượng ngang tầm với sự nghiệp CNH - HĐH; từng bước đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn, tăng cường nguồn lực tài chính công đoàn.

Đó là những vấn đề có ý nghĩa sống còn của Công đoàn Bưu điện Việt Nam trong giai đoạn Hội nhập - Phát triển của nhiệm kỳ XII (2003 – 2008). B - Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của công đoàn Bưu ĐIện Việt Nam từ 2003 - 2008

I - Mục tiêu tổng quát và khẩu hiệu hành động

1 - Mục tiêu tổng quát

Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam được tổ chức với tinh thần: “Kế thừa, ổn định, dân chủ, đổi mới và phát triển”. Với tinh thần đó, Công đoàn Bưu điện Việt Nam tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả nhằm vận động cán bộ công chức, công nhân viên chức lao động nêu cao ý chí tiến công, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội trong chiến lược Hội nhập - phát triển của Bưu chính Viễn thông Việt Nam ; Xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động Bưu điện lớn mạnh ngang tầm với yêu cầu CNH - HĐH; làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ CNVC; Đổi mới tổ chức; nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh theo các mục tiêu Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam đề ra; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước với vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

2 - Khẩu hiệu hành động

“Thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của ngành; chủ động phát triển nhanh và bền vững giành thắng lợi trong Hội nhập kinh tế quốc tế. Đảm bảo công bằng, dân chủ, việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của CBCNVC; xây dựng đội ngũ CNVC lao động lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam vững mạnh”.

II - Nhiệm vụ chủ yếu từ năm 2003 đến năm 2008

Với quyết tâm khắc phục những khuyết điểm và tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua đồng thời định hướng hoạt động cho phù với yêu cầu của giai đoạn mới; Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã đổi mới nội dung 5 cuộc vận động mà nhiệm kỳ XI đã thực hiện, tập trung thành 3 cuộc vận động xuyên suốt trong nhiệm kỳ XII (2003 – 2008). Đó là :

• Cuộc vận động: Cán bộ công chức, CNVC lao động giỏi, lao động sáng tạo, tập trung nâng cao Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả, tạo ra sự tăng trưởng nhanh và những bước đột phá trong quản lý, sản xuất kinh doanh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

• Cuộc vận động: Nâng cao nhận thức, đổi mới phong cách làm việc, xây dựng Văn minh Bưu điện - Văn hoá cơ quan, doanh nghiệp.

• Cuộc vận động: Đổi mới tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Để triển khai tốt mục tiêu, khẩu hiệu hành động và ba cuộc vận động nêu trên, Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam phải thực sự là Đại hội hành động trên cơ sở tổ chức thực hiện 5 nội dung hoạt động và 10 chương trình mục tiêu sau :

1- Công đoàn Bưu điện thực hiện các mục tiêu phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt Nam để giành thắng lợi trong hội nhập kinh tế Quốc tế

Nội dung hoạt động này được cụ thể hoá thành 3 chương trình mục tiêu gồm:

- Chương trình tham gia đổi mới tổ chức quản lý Nhà nước trong giai đoạn 2003 - 2008.

- Chương trình tham gia thực hiện vai trò chủ lực của Tổng công ty trong phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt nam.

- Chương trình tham gia thực hiện CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Với các nội dung chủ yếu sau đây:

Triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực đáp ứng yêu cầu, chủ trương của Đảng, Chính phủ, của Tổng Liên đoàn và các địa phương. Phát huy được sức sáng tạo chủ động của các đơn vị, phù hợp với từng giai đoạn và nhiệm vụ cụ thể của Bộ, của Tổng công ty. Hàng năm tổ chức các hội thi ngành nghề; các cuộc hội thảo v.v… nhằm vận động cán bộ công chức, công nhân viên chức lao động toàn ngành nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, có cách đi sáng tạo, khai thác được mọi tiềm năng và nguồn lực cho việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức sản xuất kinh doanh: Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng cơ sở hạ tầng và các nguồn thông tin quốc gia. Thực hiện tốt vai trò chủ lực của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, bảo đảm sự tăng trưởng cao và vững chắc trên cơ sở đổi mới tổ chức, phát huy tối đa và tối ưu hoá các nguồn lực, tiếp tục hiện đại nhanh mạng lưới thông tin, tập trung phát triển mạnh điện thoại di động, lấy việc phát triển công nghệ thông tin (cả về nhân lực, công nghiệp, tin học hoá và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật) làm trọng tâm, tạo bước đột phá trong phát triển Internet, mở nhiều dịch vụ có chất lượng và hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu của thị trường. Mục tiêu trước mắt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội Đảng lần thứ IX đề ra trước một năm – cụ thể là đạt các chỉ tiêu vào năm kế hoạch 2004, đồng thời có kế hoạch thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông đến năm 2010, chủ động hội nhập và giành thắng lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Đổi mới và cụ thể hoá nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo triển khai từng cuộc vận động; từng phong trào thi đua, từng hội thi cho sát thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị hàng năm, hàng quý của cơ sở và toàn ngành. Tổ chức việc ký kết giao ước,phối hợp với các tổ chức công đoàn của các doanh nghiệp khác như Viễn thông Quân đội, Sài gon Postel, Hà Nội Telecom, Viễn thông điện lực, Viễn thông hàng hải… cùng hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin; tạo nên sức mạnh tổng hợp, tăng cường sức cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế.

Nghiên cứu tham gia bổ xung, điều chỉnh quy chế thi đua khen thưởng của chuyên môn; xây dựng quy chế thi đua khen thưởng trong hệ thống tổ chức công đoàn cho phù hợp, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đánh giá thành tích, chấm điểm thi đua, quy trình khen thưởng; đảm bảo nguyên tắc “Công khai, công bằng, dân chủ” trong công tác thi đua khen thưởng.

Quan tâm xây dựng, tổ chức học tập và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong từng đơn vị đến toàn ngành. Tổ chức làm tốt công tác kiểm tra, công tác sơ, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời theo các chuyên đề khen thưởng theo định kỳ. Làm tốt việc mở hội nghị thi đua từ cơ sở đến toàn ngành, tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc theo chủ trương của Nhà nước và Tổng Liên đoàn lao động VN.

2 - Công đoàn Bưu điện Việt Nam với công tác chăm lo xây dựng đội ngũ CNVC lao động đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH .

Nội dung hoạt động này được cụ thể hoá thành 3 chương trình, mục tiêu gồm:

- Chương trình tham gia giáo dục nâng cao nhận thức, đổi mới phong cách làm việc, xây dựng Văn minh Bưu điện - Văn hoá cơ quan, doanh nghiệp.

- Chương trình tham gia đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ lao động Bưu điện đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH.

- Chương trình nâng cao bản lĩnh, vị trí, vai trò của nữ CBCNVC Bưu điện trong công tác, gia đình và xã hội.

Với các nội dung chủ yếu sau đây:

Vận động cán bộ công chức, CNVC đổi mới nhận thức tư duy, chuyển đổi nhanh qua cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, CNVC Bưu điện đạt được những tiêu chuẩn Con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới theo Nghị quyết TW 5 Khoá VIII đề ra. . Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng văn minh Bưu điện, xây dựng văn hoá cơ quan, văn hoá doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức chính trị, tinh thần làm chủ, qua đó thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng, chuyên môn, công đoàn ngày càng trong sạch vững mạnh. Mục tiêu của nhiệm kỳ là: xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, CNVC đáp ứng được yêu cầu và đứng vững trong cơ chế thị trường, có trình độ ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH của ngành và của đất nước.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức lao động, nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết, pháp luật, chế độ chính sách, chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước, của Tổng Liên đoàn LĐVN, của ngành đến CNVC lao động; làm cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể nắm bắt được các mục tiêu, yêu cầu, thấy rõ được trách nhiệm, những thách thức khó khăn đang đặt ra để tự đổi mới chính mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ động phối hợp cùng với chuyên môn xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược nguồn nhân lực, chương trình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và CNVC theo tinh thần Nghị quyết đại hội IX của Đảng; coi trọng phát triển đội ngũ có hàm lượng chất xám cao, hạn chế tăng số lượng lao động bình quân hàng năm, chú trọng nâng cao chất lượng về giác ngộ bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp. Thực hiện tri thức hoá công nhân, nâng cao năng lực ứng dụng, sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt “Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả”  cao. Phấn đấu đạt tỷ lệ đại học, trên đại học chiếm 35% cuối nhiệm kỳ.

Tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Dạy tốt, học tốt, xây dựng môi trường đào tạo lành mạnh”; tiếp tục phát động phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho CBCNVC; chú trọng bồi dưỡng đào tạo đội ngũ thợ lành nghề, công nhân có trình độ cao. Học viện và các trường công nhân Bưu điện thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đào tạo lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu của quản lý, sản xuất, tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch; chương trình đào tạo, đặc biệt là đào tạo lại, tiếp tục hoàn thành việc xây dựng các cơ sở đào tạo theo quy hoạch và đầu tư trang thiết bị giảng dạy, nghiên cứu ngang tầm với các nước trong khu vực.

Tiếp tục triển khai và tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Hai giỏi  trong nữ CBCNVC. Xây dựng kế hoạch học tập phấn đấu đạt những chuẩn mực của phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH – HĐH do Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Tổng liên đoàn LĐVN hướng dẫn. Phối hợp cùng với chuyên môn tiếp tục thực hiện 6 mục tiêu của Hội nghị nữ và chương trình vì sự tiến bộ của phụ nữ Bưu điện các cấp. Tăng cường các hoạt động về giới và gia đình, chăm sóc thẻ thơ, thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước và của ngành đối với nữ CBCNVC.

Giữ gìn và phát huy truyền thống của ngành, tiếp tục làm tốt việc giáo dục 5 bài học truyền thống trong cán bộ công chức, CNVC Bưu điện; cùng với chuyên môn làm tốt công tác Lịch sử truyền thống, xây dựng Bảo tàng BĐVN. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong CNVC lao động, triển khai thực hiện chỉ thị số 17/CT-TW của BCH Trung ương về công tác thể thao đến năm 2010. Chú trọng phát triển thể dục thể thao quần chúng lấy TDTT ở cấp cơ sở làm nòng cốt, có kế hoạch hỗ trợ tạo điều kiện cho các hoạt động thể thao có khả năng đạt thành tích cao như bóng chuyền, bóng đá.. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất xây dựng các Trung tâm văn hoá thể thao tại các khu vực, khuyến khích các đơn vị đầu tư các công trình văn hoá TDTT. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tham quan du lịch, học tập trong và ngoài nước theo quy chế đã ban hành.

Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; mở rộng và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các báo chí của ngành; quan tâm hơn nữa đến việc tuyên truyền về phong trào CNVC tại cơ sở, đến việc phổ biến pháp luật có liên quan đến quyền và trách nhiệm của công nhân viên chức lao động, đến việc phòng chống các tệ nạn xã hội, chấp hành trật tự an toàn giao thông. Phát triển và từng bước hiện đại hoá phương tiện thông tin nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền.

3 - Công đoàn Bưu điện Việt Nam với việc chăm lo đời sống và thực hiện các chính sách xã hội đối với người lao động.

Tập trung xây dựng và thực hiện 2 chương trình mục tiêu là:

- Chương trình tham gia xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách đảm bảo lợi ích chính đáng hợp pháp của người lao động.

- Chương trình hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành (vào năm 2005) và 60 năm ngày thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam (vào năm 2007).

Với các nội dung hoạt động chủ yếu sau đây:

Tham gia xây dựng các chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; các cơ chế chính sách về phát triển và khai thác các nguồn lực, về đào tạo, lao động, tiền lương và các quy chế có liên quan đến quyền và lợi ích người lao động. Trước hết là chủ động tham gia cùng với chuyên môn sắp xếp ổn định tổ chức quản lý, thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp, chăm lo giải quyết việc làm, giải quyết lao động dôi dư và chế độ hỗ trợ cho lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật, thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành đối với CNVC lao động. Từ hiệu quả sản xuất kinh doanh, phục vụ; đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế với việc thực hiện các chính sách về việc làm, tiền lương, tiền công, các loại phụ cấp theo quy định, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động. Ngăn ngừa các vi phạm pháp luật liên quan đến người lao động. Chủ động, tích cực tham gia với chuyên môn chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư nâng cấp các cơ sở chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh cho CBCNVC tại các khu vực trong toàn ngành, phòng chống có hiệu quả tai nạn lao động, tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Tập trung xây dựng và đưa vào hoạt động có hiệu quả hai Bệnh viện Bưu điện, hai Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng tại Hà Nội, Đồ Sơn và Thành phố Hồ Chí Minh, có kế hoạch xây dựng Bệnh viện, Bệnh viện Điều dưỡng cho khu vực miền Trung.

Chủ động phối hợp cùng với chuyên môn xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; làm tốt công tác tổng kết 5 năm thực hiện quy chế dân chủ theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; tập trung ban hành các quy chế nội bộ mẫu để các đơn vị vận dụng; xây dựng và thực hiện các quy định về nghĩa vụ, về quyền lợi của CNVC lao động, thực hiện việc trợ giúp pháp lý, xây dựng tốt quan hệ lao động trong đơn vị. Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức; Đại hội CNVC của các cấp; tiếp tục điều chỉnh bổ xung để nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể, coi đây là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện dân chủ và bảo vệ lợi ích người lao động trong doanh nghiệp. Phấn đấu đạt: 100% CBCNVC được giao kết hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật; 100% các doanh nghiệp cổ phần, liên doanh tổ chức thương lượng ký thoả ước lao động tập thể; 100% đơn vị mở Hội nghị cán bộ công chức cơ quan và Đại hội CNVC. Tổ chức Đại hội CNVC Tổng công ty lần thứ 3 trong nhiệm kỳ.

Hoàn thành việc kết thúc quỹ Hỗ trợ nhà ở đối với CBCNVC theo Nghị quyết liên tịch của Lãnh đạo ngành. Nghiên cứu tham gia với chuyên môn giải quyết vấn đề nhà ở của CNVC cho phù hợp với chủ trương của Nhà nước trong giai đoạn mới. Thực hiện kịp thời, đồng bộ các chính sách xã hội đã ban hành; đồng thời nghiên cứu đề xuất đổi mới quỹ chính sách xã hội cho phù hợp với chế độ chính sách chung của Nhà nước và đổi mới tổ chức quản lý của ngành. Phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, giữ gìn và vun đắp cho truyền thống nghĩa tình, thực hiện tốt hơn nữa phương châm “Chăm sóc đội ngũ hiện tại, chuẩn bị tốt cho tương lai, sống nghĩa tình với những người đi trước” và quan tâm đến cộng đồng xã hội. Có kế hoạch thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước như xoá đói, giảm nghèo, ủng hộ khắc phục thiên tai bão lũ, các hoạt động nhân đạo từ thiện… Phối hợp với chuyên môn trong công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ khuyến khích tài năng để tăng cường chất lượng lao động trẻ, đồng thời chăm sóc thế hệ tương lai là con của CBCNVC Bưu điện.
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết