Các kỳ Đại hội CĐBDVN

Phát biểu của GS. TSKH Đỗ Trung Tá - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông tại Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam nhiệm kỳ XII (2003 - 2008)

Thứ Tư, 05/01/2005, 14:06

Phát biểu của Đ/c Đỗ Trung Tá UVTW Đảng, Bí thư BCS Đảng Bộ Bộ trưởng Bộ BCVT tại ĐH XII CĐBĐVNKính thưa:  Đồng chí Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Đoàn chủ tịch, UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam                 Đồng chí Nguyễn An Lương - Phó Chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo chuyên môn và công đoàn Ngành qua các thời kỳ.Kính thưa các vị khách quý,Kính thưa Đại hội.Tôi rất vui mừng thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông đến dự Đại hội XII nhiệm kỳ 2003 – 2008 Công đoàn Bưu điện Việt Nam hôm nay.

Nhiệm kỳ Đại hội XII (1998 - 2003) Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp, ghi nhận nhiều sự kiện trọng đại đối với ngành Bưu điện Việt Nam. Được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước đã tạo thời cơ và động lực to lớn cho sư phát triển của Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, tạo điều kiện cho việc hoàn thành thắng lợi chiến lược “Tăng tốc giai đoạn II” (1996 - 2000) và kế hoạch những năm đầu trong chiến lược “Hội nhập và Phát triển” của Ngành. Đặc biệt, Bộ Bưu chính, Viễn thông được Quốc hội khoá XI phê chuẩn thành lập trên cơ sở Tổng cục Bưu điện thể hiện sự quan tâm mang tính chiến lược lâu dài của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước và là sự khẳng định bước trưởng thành, phát triển to lớn cũng như vai trò của Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước.

Trong 5 năm qua, cùng với chuyên môn, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Đảng, bám sát cơ chế, chính sách của Nhà nước, các chỉ thị, Nghị quyết của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngàn để tổ chức phong trào công nhân viên chức, quản lý hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức, chăm lo đời sống và thực hiện chính sách xã hội và nhiều lĩnh vực khác. Công đoàn Ngành đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và đoàn thể quần chúng các cấp để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Bưu điện Việt Nam đề ra.

Hoạt động của Công đoàn trong thời gian qua đã liên tục được phát huy, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của Ngành. Các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XI Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã đề ra qua 5 năm thực hiện đã được thực tiễn chứng minh tính đúng đắn, sáng tạo, đáp ứng được nguyện vọng của đoàn viên, của cán bộ viên chức lao động. Cũng nhờ đó, Nghị quyết Đại hội XI đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được các cấp công đoàn trong Ngành triển khai, thực hiện được kết quả cao trên các lĩnh vực hoạt động, Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã chủ động cùng Lãnh đạo Ngành chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ 5 cuộc vận động về đăng ký hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch; cải tiến lề lối quy trình làm việc, cải cách thủ tục hành chính; đổi mới công tác quản lý kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ; xây dựng văn minh Bưu điện. Đồng thời, hoàn thành nhiều công trình sản phẩm tiêu biểu; phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua thu hút được đông đảo CBCNV hưởng ứng, thực hiện.

Quán triệt chủ trương đổi mới, tổ chức công đoàn đã tích cực tham gia với chuyên môn xây dựng, điều chỉnh được nhiều cơ chế, chính sách quản lý về Bưu chính, Viễn thông… có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Đặc biệt, ở cấp Ngành, trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, đã được Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và được Thủ tướng Chính phủ Chiến lược phát triển Bưu chính, Viễn thông đến 2010. Việc ra đời Bộ Bưu chính, Viễn thông và việc Đảng và Nhà nước cho phép xúc tiến đề án thành lập Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông có thể coi là 2 sự kiện lớn trong quá trình đổi mới quản lý Nhà nước và đổi mới sản xuất kinh doanh của Ngành ta.

Bên cạnh đó, Công đoàn Ngành đã đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tham gia cùng chuyên môn thực hiện nhiều chủ trương tình nghĩa, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể của Ngành, đạt được nhiều kết quả mang ý nghĩa sâu sắc về nhiều mặt như: chính sách đối với thương binh, liệt sỹ, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, phong trào “Đi tìm đồng đội”, chăm sóc người có công với cách mạng, người nghỉ hưu và nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện khác.

Thưa các đồng chí!

Nhiệm kỳ Đại hội XII, (giai đoạn 2003 - 2008) là nhiệm kỳ hoàn thành các chỉ tiêu vè Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin đã được Đại hội Đảng IX đề ra và là nhiệm kỳ có tính then chốt thực hiện thắng lợi Chiến lược “Hội nhập và Phát triển” của Ngành. Đây là một giai đoạn cần có sự phấn đấu quyết liệt, vượt qua khó khăn, không chủ quan, thoả mãn, cần những giải pháp hữu hiệu nhằm biến cơ hội thành tăng trưởng và biến thách thức thành động lực. Mỗi tổ chức, đơn vị và cá nhân trong ngành phải có những chuyển biến mang tính cách mạng trong tư tưởng, tư duy cũng như trong hành động, để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới:

- Cùng chuyên môn, Công đoàn Bưu điện Việt Nam triển khai mạng mẽ, đồng bộ 3 cuộc vận động, các phong trào: lao động giỏi, lao động sáng tạo, tất cả vì khách hàng v.v.. nhằm vận động CBCNVC toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam trong môi trường cạnh tranh và hội nhập tạo ra một sức mạnh mới của quốc gia về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, nhanh chóng tạo điều kiện cho mọi người dân vùng sâu, vùng xa, nông thôn, miền núi được thụ hưởng các lợi ích qua việc sử dụng các dịch vụ bưu chính viễn thông, Internet, làm hẹp đi hố ngăn cách “công nghệ số” giữa thành thị và nông thôn.

- Công đoàn cần chủ động tham gia xây dựng các chính sách về phát triển và khai thác các nguồn nhân lực, về đào tạo và các cơ chế liên quan đến quyền, lợi ích người lao động. Trước hết là tham gia cùng với chuyên môn thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp, cải cách tiền lương mới, chăm lo giải quyết việc làm, giải quyết lao động dôi dư và chế độ hỗ trợ cho lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp.

- Từ những bài học thành công về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông trong hơn 15 năm qua, chúng ta cần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp thông tin trên cả 4 phương diện: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đẩy nhanh quá trình tin học hoá kinh tế - xã hội và xây dựng nên công nghiệp điện tử của Việt Nam.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, công nhân việc chức lao động của Ngành lớn mạnh là một trong những mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ này. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế đã đến, do đó mỗi CBCNVC cần phải thấy rõ được trách nhiệm của mình, nâng cao bản lĩnh và trình độ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức đang đặt ra để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Ngành mà trước mắt là đưa các mục tiêu đặt ra cho Bưu chính, Viễn thông tại Đại hội Đảng IX về đích sớm một năm. Trong thời đại công nghệ thông tin, việc tự đào tạo của đội ngũ công nhân Bưu điện càng trở lên cấp bách, vì vậy phát huy nội dung “Tri thức hoá công nhân” cũng là một nhiệm vụ nhằm xây dựng và phát triển Công đoàn Bưu điện Việt Nam theo hướng lâu dài và bền vững.

Thưa các đồng chí!

Ngành Bưu điện tự hào về có một tổ chức Công đoàn vừa có bề dày truyền thống, vừa có năng lực tập hợp, đoàn kết cán bộ công nhân viên xung quanh tổ chức Đảng và phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình. Công đoàn đã đóng vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của Ngành và đang tiếp tục cùng Ngành thực hiện những mục tiêu to lớn trong việc phát triển toàn diện của Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trên cả nước, để thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, phục vụ an ninh quốc phòng, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ công nhân viên và làm tốt nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội.

Công đoàn Bưu điện Việt Nam cần phát huy tiếp tục vai trò đặc thù của mình là cầu nối giữa 2 lĩnh vực quản lý Nhà nước và quản lý sản xuất kinh doanh, tiếp tục đổi mới hơn nữa về nội dung và phương thức hoạt động, chủ động tham gia có hiệu quả với Ngành trong công tác quản lý, thực hiện tốt và có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác xây dựng đội ngũ đảm bảo quyền lợi của người lao động, thực hiện tốt các chính sách xã hội để từ đó có thể đạt được hiệu quả cao nhất trong hoạt động công đoàn. Mỗi cán bộ, đoàn viên công nhân viên phải thực sự có sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt: nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ, kiến thức quản lý, phong cách phục vụ và nếp sống văn minh… để xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng trong các thời kỳ, xứng đáng với 10 chữ vàng truyền thống của Ngành là: “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Tôi kiến nghị với Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XII sau Đại hội sẽ giành thời gian thích hợp để nghiên cứu và làm sâu sắc hơn một số nội dung phong trào 4 hoá mà chúng ta đã từng đề cập tới, nay cần cụ thể hoá và biến thành hiện thực. Bốn nội dung đó là:

1. Thông minh hoá mạng lưới.

2. Trí thức hoá đội ngũ.

3. Toàn cầu hoá kinh doanh.

4. Chất lượng hoá cuộc sống.


Đây là những vấn đề rất thực tế, gắn bó sự đi lên của Ngành ta. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng và chúc cho Ban Chấp hành Công đoàn Bưu điện VN khoá mới này sẽ ra sức phát huy ưu điểm, nghiêm túc khắc phục sự tồn tại của kháo cũ để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đại hội XII Công đoàn Bưu điện VN và Đại hội IX Công đoàn Việt Nam giao cho. Từ diễn đàn này, thay mặt trên 9 vạn cán bộ công nhân viên ngành Bưu điện, tôi bày tỏ sự cám ơn chân thành tới Lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức quần chúng các cấp về sự quan tâm, hỗ trợ và hợp tác rất hiệu quả đối với Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông tôi xin gửi tới toàn thể CBCNV ngành Bưu điện, BCH Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XI, tới đồng chí Hoàng Duy Cần nguyên Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam khoá XI, lời cám ơn sâu sắc về những đóng góp không mệt mỏi, đầy nhiệt tình sáng tạo đã hỗ trợ quan trọng cho sự lớn mạnh của Ngành ta trong 5 năm qua.

Kính chúc sức khoẻ các vị khách quý.
Kính chúc sức khoẻ các vị đại biểu.
Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin cảm ơn.
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết