Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ra Chỉ thị Về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thứ Hai, 27/09/2004, 11:43

Ngày 27/8/2004, Bộ trưởng Bộ BCVT đã ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-BBCVT về việc Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành, tổ chức Đại hội Thi đua các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.Chỉ thị nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến”, nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;

Đồng thời để động viên CBCNVC trong toàn Ngành phát huy truyền thống “Trung thành- Dũng cảm- Tận tuỵ- Sáng tạo- Nghĩa tình”, phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi chiến lược Hội nhập và phát triển, Bộ trưởng Bộ BCVT yêu cầu các cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong toàn Ngành đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động nhân 60 năm ngày truyền thống Ngành và Hội nghị Thi đua cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Thi đua Bộ và Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII với các nội dung cụ thể sau:

1- Phát động phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, Phát triển bền vững, Hội nhập thắng lợi” bắt đầu từ nay đến hết năm 2005; mục tiêu là động viên CBCNVC toàn Ngành phát huy truyền thống vẻ vang 60 năm qua, tận tuỵ, sáng tạo, đạt năng suất, hiệu quả cao trong sản xuất và công tác; trung thành với đường lối đổi mới của Đảng; góp phần đắc lực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước...
Phong trào sẽ được sơ kết vào các dịp: tổng kết công tác năm 2004; 3/2/2005; 30/4-1/5/2005; 15/8/2005, 2/9/2005 và Đại hội Thi đua Bộ BCVT quý III/2005; lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII quý IV/2005; và được tổng kết vào dịp tổng kết năm 2005.
Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức quần chúng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể; tổ chức kịp thời công tác sơ, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng; qua phong trào thi đua cần kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng gương điển hình tiên tiến; tổ chức xét chọn danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Anh hùng lao động cá nhân, tập thể, để kịp tuyên dương từ nay đến Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.

2- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị; Luật Thi đua- Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Chính phủ, của Bộ BCVT.
Công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong toàn Ngành, đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và sự quản lý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Các cấp uỷ Đảng, các tổ chức quần chúng, hàng tháng, quý có nghị quyết về công tác thi đua, khen thưởng; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, hàng tháng có chương trình công tác về thi đua, khen thưởng.

3- Đẩy mạnh các hoạt động về lịch sử, truyền thống:
- Tổ chức thi sáng tác về đề tài “BCVT Việt Nam phát huy truyền thống: Trung thành, dũng cảm, tận tuỵ, sáng tạo, nghĩa tình trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển” với các thể loại: bút ký, hồi ký, truyện ngắn, thơ ca, bài hát, báo cáo viên về 10 chữ vàng truyền thống;
- Phát động và xây dựng tiêu chí cho các công trình, đề tài mang tên “Bưu điện Việt Nam, 60 năm xây dựng, trưởng thành”;
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Trung thành, dũng cảm, tận tuỵ, sáng tạo, nghĩa tình” phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đổi mới, hội nhập, phát triển; khai thác có hiệu quả các di tích, tượng đài, bảo tàng, phòng truyền thống, sách lịch sử vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống;
- Tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tích cực đóng góp vào các hoạt động xoá đói, giảm nghèo, nhân đạo.

4- Các cơ quan thông tin, báo chí trong Ngành kịp thời đưa tin về các hoạt động thi đua khen thưởng, lịch sử truyền thống; chủ động phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

5- Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, Hội đồng Lịch sử- Truyền thống sớm nghiên cứu đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo giúp Bộ trưởng chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành, Đại hội Thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VII.
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo việc tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện Chỉ thị trong cơ quan, đơn vị mình; Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, Hội đồng Lịch sử- Truyền thống theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.
Vi trí 1 Vị trí 2

VĂN HÓA VNPT

   

VNPT là doanh nghiệp có bề dày truyền thống gắn liền với lịch sử, truyền thống của ngành Bưu điện Việt Nam, một truyền thống hào hùng, vẻ vang được xây đắp nên bởi mồ hôi và cả xương máu của các thế hệ người Bưu điện và được đúc kết bởi 10 chữ Vàng “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”.

Với truyền thống ấy, ngành Bưu điện và VNPT đã làm nên kỳ tích tăng tốc phát triển, hiện đại hóa Bưu chính Viễn thông Việt Nam ngang tầm thế giới, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận là ngành đi đầu trong sự nghiệp Đổi mới.

Trước những thách thức của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, VNPT đã và đang nỗ lực vượt bậc để trở thành Tập đoàn kinh tế VT-CNTT và Truyền thông hàng đầu Việt Nam, có uy tín trên trường quốc tế, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang của Ngành.

Nội lực nền tảng để thực hiện được những mục tiêu đó chính là Văn hóa VNPT – những giá trị đã được kết tinh từ năm 1945 đến nay và bây giờ tinh thần cốt lõi là “VNPT – Cuộc sống đích thực”, bao gồm tạo dựng con người VNPT đích thực, xây dựng môi trường VNPT đích thực, làm ra sản phẩm VNPT đích thực. Với mục tiêu và ý nghĩa đó, VNPT ban hành Sổ tay Văn hóa: “VNPT – Cuộc sống đích thực” để "Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng" vì "Mái nhà chung VNPT" phát triển nhanh, vượt trội, bền vững.

Địa chỉ liên kết