Văn bản của Quốc hội

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Ngày 25/6/2015, Quốc hội đã thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động. Luật gồm 7 Chương và 93 Điều, quy định việc bảo đảm ATVSLĐ; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác ATVSLĐ và quản lý nhà nước về ATVSLĐ. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.