Văn bản của Quốc hội

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XIII, ngày 25/6/2015, với 7 chương, 93 Điều, trên cơ sở cụ thể hóa 20 điều tại Chương IX về ATVSLĐ của Bộ luật lao động năm 2012 và kế thừa các quy định về bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) tại Mục 3 Chương III của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.