Công đoàn TT & TT Việt Nam

Thực hiện Văn bản của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính Công đoàn

Công văn số 174/CĐBĐ-VP, ngày 20/3/2014 của Công đoàn Bưu điện Việt Nam V/v thực hiện Văn bản của Tổng Liên đoàn về công tác tài chính Công đoàn