Video

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả công việc thông qua tìm hiểu các quy định về BSC/KPI

Thực hiện chủ trương của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu các quy định về BSC/KPI, giúp cho người lao động có cơ hội nghiên cứu, nắm vững hơn về BSC/KPI, từ đó nâng cao ý thức, trách nhiệm cũng như hiệu quả công việc. Ngày 04/5/2017, Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã phát động Cuộc thi thời gian tổ chức thi từ ngày 20/5 đến hết ngày 20/6/2017.
Thông qua cuộc thi giúp cho người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiệu quả công việc, thấm nhuần việc trả lương cho người lao động theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng đảm bảo sự công bằng.
Ngày xuất bản: 20/06/2017