Video

Áp dụng BSC/KPIs và 3Ps tại VNPT thúc đẩy năng suất lao động

Sau khi áp dụng BSC/KPIs và 3Ps, năng suất lao động của VNPT đã tăng lên 30 – 40%. Tại cùng một vị trí trong cùng một đơn vị của VNPT, mức thu nhập của người làm tốt đã cao gấp 2-3 lần những người làm chưa tốt. Nhờ khoán sản phẩm đúng người đúng việc, kết hợp cách tính lương minh bạch và công bằng, các công cụ quản trị mới đã tạo động lực giúp người lao động VNPT nâng cao năng suất và tăng thu nhập hơn hẳn so với trước đây.
Ngày xuất bản: 15/06/2017