Video

Cơ quan Tập đoàn VNPT quyết tâm đổi mới theo định hướng "Chuyên biệt - Khác biệt - Hiệu quả"

Để đánh giá kết quả năm 2015 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, ngày 29/02/2016, Cơ quan Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị. Hiện nay các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ của Cơ quan Tập đoàn gồm có 02 Ban thuộc Hội đồng thành viên Tập đoàn, 08 Ban chức năng của Tổng giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Văn phòng Tập đoàn. Thông qua việc tổ chức lại khối Cơ quan Tập đoàn đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng công tác quản lý, điều hành tại Tập đoàn góp phần vào việc thực hiện thành công tái cấu trúc và hoàn thành kế hoạch SXKD của Tập đoàn. 
Ngày xuất bản: 15/03/2016